Публічна оферта

 ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

Цей договір публічної оферти (далі — Договір), в якому одна сторона ТОВ “Вісті Придніпров’я” (надалі – Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку (далі разом – Сторони, а кожний окремо – Сторона), уклали даний Договір, адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з будь-яким Замовником Договір про надання Послуг. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України та є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього Договору:

– факт реєстрації Замовника на сайті Виконавця https://vesti.dp.ua (далі – Веб-сайт) та оформлення Замовлення Послуг Виконавця на Веб-сайті;

– оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та відповідними сторінками Веб-сайту;

– надсилання письмової (в т. ч. в електронній формі електронною поштою, месенджером) заявки Замовника на замовлення тих чи інших Послуг Виконавця на адресу електронної пошти або номер телефону Виконавця, що вказані на Веб-сайті.

1.5. Укладаючи цей Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами (зокрема, взаємодіяти з матеріалами Інфопродуктів) за цим Договором.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ.

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті.

«Акцепт» – надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

«Інфопордукт» – пакет цифрових матеріалів (набір електронних випусків газети “Вісті Придніпров’я” в електронному форматі pdf).

«Замовник» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа або ж фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт та акцептувала даний Договір.

«Послуги» – надання Замовнику доступу до Інфопродуктів, розміщених на Веб-сайті.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги, а Замовник зобов’язується на умовах і в порядку, визначених цим Договором, оплатити та прийняти Послуги, що надаються.

3.2. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ.

4.1. Виконавець зобов’язаний:

  • виконувати умови даного Договору;
  • надати Замовнику Послуги. Якщо об’єктом замовлення є Інфопродукт, то надати Інфопродукт належної якості, а також об’єктивно інформувати Замовника про характеристики Інфопродукту та умови його надання на Веб-сайті.

4.2. Виконавець має право:

  • в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;
  • інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА.

5.1. Замовник зобов’язаний:

  • сплатити замовлені Послуги відповідно до умов цього Договору;
  • користуватися Інфопродуктами особисто, не передавати доступ до матеріалів Інфопродуктів будь-яким третім особам, не копіювати та іншим чином не відтворювати такі матеріали, не порушувати майнові та немайнові права Виконавця. У разі виявлення факту порушення цієї умови Замовник може понести адміністративну та / або кримінальну відповідальність, яка визначена нормами чинного Законодавства.

5.2. Замовник має право:

  • звертатися за уточненням до Виконавця щодо характеристик та властивостей Інфопродуктів;
  • вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;
  • інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ.

Замовник самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту, ознайомлюється з умовами Договору, Політики конфіденційності та з умовами сплати та доставки замовлення, після чого ставить галочку у відповідному полі, даючи безумовну згоду з вимогами та умовами вищезазначених документів. Натиснувши на кнопку «Підтвердити замовлення», Замовник затверджує своє замовлення та укладає Договір.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

7.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та зазначається в національній валюті Виконавця на відповідній сторінці відповідного Інфопродукту  в межах Веб-сайту. Вартість замовлення визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником номерів газети, що знаходяться у Кошику на момент сплати замовлення.

7.2. Замовник сплачує Послуги на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні, здійснюючи безготівковий розрахунок.

8. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ.

8.1. Усі права на веб-сайт належать Виконавцеві.

8.2. Права інтелектуальної власності на матеріали, використані в Веб-сайті (зокрема, але не виключно, відео, аудіо, графіка, логотип), належать Виконавцю.

8.3. Виконавець також  може використовувати об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.

8.4. Виконавець надає Замовнику обмежене, невиключне, відкличне і без права субліцензування право на доступ до матеріалів відповідних Інфопродуктів виключно для їх персонального використання Замовником відповідно до призначення та специфіки кожного придбаного Інфопродукту.

8.5. Надаючи право на використання Користувачем матеріалів Інфопродуктів, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об’єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначених Договором.

9.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

9.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

9.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов’язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

9.3. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в

судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб), тимчасових технічних проблем з роботою зовнішнього файлосховища, де зберігаються файли випусків газети (за це відповідальність несе зовнішній постачальник надання Веб-сайту послуг зі збереження даних), та /або настання форс-мажорних обставин).

9.5. Виконавець не несе відповідальності за неможливість виконати замовлення Покупця, якщо така неможливість виникла в результаті незалежних від Продавця обставин, включаючи, але не обмежуючись, порушення роботи ліній зв’язку, несправність обладнання тощо.

9.6. Загальна відповідальність Продавця за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору обмежується сумою платежу Замовника, здійсненого на підставі цього Договору.

10. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ.

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

10.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або на одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов’язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження, і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

10.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше трьох місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов’язань за цим Договором, і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

11. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ.

11.1. Приєднуючись до цього Договору, Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності.

11.2. Виконавець може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це Замовника. У випадку незгоди зі зміненими умовами Замовник має право розірвати Договір в односторонньому порядку.

11.3. Якщо інше не передбачено цією офертою, застосовуються звичайні договірні умови, встановлені законодавством.