Новомосковська об’єднана ДПІ інформує

Новомосковська об’єднана ДПІ інформує про благодійну допомогу учасникам АТО: особливості обліку. Порядок оподаткування доходів фізичних осіб, в тому числі благодійників — фізичних осіб та фізичних осіб — набувачів благодійної допомоги (бенефіціарів) регулюється розділом IV Податкового кодексу.

Змінами, внесеними Законом № 1668 до ст. 165 цього Кодексу, зокрема, розширено та уточнено перелік доходів, які не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку.

Так, змінами передбачено звільнення від оподаткування податком на доходи фізичних осіб (далі — ПДФО) благодійної допомоги, яку отримують учасники АТО, члени їх сімей та благодійники — фізичні особи, внесені до Реєстру волонтерів АТО.

При цьому до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку — благодійника — фізичної особи, внесеного до Реєстру волонтерів АТО, не включається сума (вартість) благодійної допомоги, що надається на користь вищезазначених осіб у розмірі, фактично використаному на такі цілі, та на відшкодування документально підтверджених витрат таких благодійників, пов’язаних із наданням зазначеної благодійної допомоги.

Підпунктом «б» пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу передбачено, що до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу також не включається благодійна допомога, отримана благодійниками — фізичними особами у звітному податковому році, що передує року їх внесення до Реєстру волонтерів АТО. Зазначені доходи не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податку до 31  грудня (включно) року, що настає за роком, у якому завершено антитерористичну операцію.

При цьому якщо із суми (вартості) благодійної допомоги, яка відповідає умовам, визначеним цим підпунктом, було утримано (сплачено) податок податковим агентом або платником податку, то суми такого податку підлягають поверненню платнику податку з бюджету у порядку, встановленому цим Кодексом для повернення сум помилково або надміру сплачених грошових зобов’язань.

Кошти, отримані благодійниками — фізичними особами на їх банківські рахунки на цілі, визначені у пп. «б» пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу, та не використані такими благодійниками у встановлений цим підпунктом строк, повинні бути перераховані ними до Держбюджету України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Як зазначалось вище, Реєстр волонтерів АТО створено в електронній формі. Так, на офіційному веб-сайті ДФС щодекади оприлюднюються такі відомості з Реєстру:

  • прізвище, ім’я, по   батькові   волонтераАТО;
  • категорії фізичних осіб, на користь яких надається благодійна допомога волонтером АТО;
  • реквізити незакритих банківських рахунків волонтера АТО (найменування банку, код банку, номер рахунку, валюта рахунку, дата відкриття);
  • найменування органу ДФС за основним місцем обліку волонтера АТО;
  • дата початку здійснення фізичною особою діяльності як волонтера АТО;
  • дата включення до   Реєстру,   внесення змін до Реєстру стосовно волонтера АТО;
  • дата припинення діяльності як волонтераАТО;
  • дата виключення з Реєстру.

Отже, Реєстр надає можливість всім зацікавленим сторонам отримувати в режимі реального часу інформацію щодо зареєстрованих благодійників — фізичних осіб.

Звертаємо увагу, що обов’язок щодо контролю за цільовим використанням коштів набувачами благодійної допомоги (учасниками АТО та членами їх сімей) покладається на благодійника.

При цьому набувач благодійної допомоги зобов’язаний підтвердити благодійнику статус учасника АТО.

Члени сімей учасників АТО зобов’язані одночасно підтверджувати такі факти, як: родинний зв’язок з учасником АТО; статус учасника АТО; поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, загибелі або смерті внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, отриманих під час участі в АТО, чи визнання безвісно відсутніми в установленому порядку.

Документами, які підтверджують родинний зв’язок з учасником АТО, можуть бути свідоцтво про шлюб, про народження, паспорт тощо. Статус учасника АТО підтверджується відповідним посвідченням. Підтвердженням поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я може бути довідка про поранення, виписка з особистої справи, завірена командиром частини і печаткою, тощо. Факт загибелі підтверджується повідомленням про смерть (загибель), свідоцтвом про смерть.

Підтвердженням факту надання благодійної допомоги фізичним особам має бути документ, складений у письмовому вигляді, зокрема, але не виключно, акт при-ймання-передачі. Оскільки благодійна допомога носить цільовий характер, доцільно для ідентифікації отримувачів благодійної допомоги зазначати реєстраційний номер облікової картки або прізвище, ім’я, побатькові із зазначенням дати народження, як це передбачено вимогами ст. 70 Податкового кодексу.

Слід зазначити, що крім випадків «пільгового» оподаткування сум (вартості) благодійної допомоги, встановлених пп. 165.1.54 п. 165.1 ст. 165 та пп. 170.7.8п. 170.7 ст. 170 цього Кодексу, Кодекс містить ще декілька норм, якими передбачено звільнення від оподаткування ПДФО. Зокрема, перелік доходів, які не включаютьсядо загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку, наведено у пп. «и» пп. 165.1.1, пп. 165.1.19 п. 165.1ст. 165 Кодексу.

ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ

Відповідно до п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання (в тому числі безоплатного) товарів/послуг, місце постачання яких розташовано на митній території України, відповідно до ст. 186 цього Кодексу.

При цьому згідно з пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 Кодексу під постачанням товарів слід розуміти будь-яку передачу права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. Постачанням товарів також вважається будь-яка із зазначених дій платника податку щодо матеріальних активів, якщо платник податку мав право на віднесення сум податку до податкового кредиту у разі придбання зазначеного майна чи його частини (безоплатна передача майна іншій особі; передача майна у межах балансу платника податку, що використовується у господарській діяльності платника для його подальшого використання з метою, не пов’язаною із господарською діяльністю такого платника; передача у межах балансу платника податку майна, що планувалося для використання в оподатковуваних операціях, для його використання в операціях, що звільняються від оподаткування або не підлягають оподаткуванню).

Водночас відповідно до п. 188.1 ст. 188 Податкового кодексу база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування опера цій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання1 необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів — виходячи із звичайної ціни).

Таким чином, операція з безоплатної передачі товарів для платника податку, який здійснює таку передачу, є об’єктом оподаткування ПДВ та оподатковується у загальновстановленому порядку. Якщо безоплатно передаються кошти, то податкові зобов’язання не нараховуються, адже відповідно до п. 185.1 ст. 185 Податкового кодексу така операція не є постачанням товарів/послуг, а, отже, об’єкт оподаткування ПДВ відсутній.

Датою виникнення податкових зобов’язань з ПДВ при безоплатній передачі товарів є момент їх відвантаження, послуг — момент підписання документа (акта), що підтверджує факт їх надання (пп. «б» п. 187.1 ст. 187 зазначеного Кодексу).

Для розрахунку податкових зобов’язань необхідно скласти дві податкові накладні:

  • першу — на нульову вартість, оскільки товари/послуги передаються їх отримувачу безоплатно;
  • другу — на суму, розраховану виходячи з перевищення ціни придбання/балансової (залишкової) вартості/звичайної ціни над фактичною ціною. Оскільки при безоплатній передачі ціна постачання дорівнює нулю, то, іншими словами, другу податкову накладну складають виходячи з мінімальної бази оподаткування із зазначенням типу причин «15», «16» або «17». А у графі 2 податкової накладної «Номенклатура товарів/послуг продавця» зазначається «перевищення ціни придбання/звичайної ціни/балансової (залишкової вартості) над фактичною ціною постачання товарів, зазначених у податковій накладній № ___» (тобто порядковий номер першої податкової накладної).

Зауважимо, що якщо при придбанні товарів/послуг суми ПДВ включалися до складу податкового кредиту і в подальшому такі товари/послуги використовуються в оподатковуваних ПДВ операціях, то податкові зобов’язання нараховуються у загально-встановленому порядку під час постачання таких товарів/послуг. Тобто при здійсненні операції з безоплатної передачі товарів податкові зобов’язання нараховуються один раз на підставі відповідних норм Податкового кодексу без нарахування «компенсаційних» податкових зобов’язань згідно п. 198.5 ст. 198 цього Кодексу.

Однак звільнення від оподаткування ПДВ благодійної допомоги можливо за умови дотримання деяких вимог, зокрема маркування продукції шляхом нанесення напису «Благодійна допомога. Продаж заборонено» на етикетку, ярлик або безпосередньо на зовнішню або внутрішню упаковку товару.

Крім того, благодійна допомога може надаватися у вигляді товарів, робіт, послуг, призначених для використання юридичними особами — її набувачами з метою провадження діяльності за цілями, передбаченими ст. З Закону № 5073.

Слід зауважити, що не підлягають звільненню від оподаткування операції з надання благодійної допомоги у вигляді підакцизних товарів, цінних паперів (крім наданих ендавментів), нематеріальних активів і товарів/послуг, призначених для використання в господарській діяльності.

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА

Зазначимо, що на звільнену від оподаткування операцію складається податкова накладна. Згідно з п. 17 Порядку № 1307 у такій податковій накладній у графі «Складена на операції, звільнені від оподаткування» верхньої лівої частини робиться помітка «Без ПДВ».

До розділу А табличної частини податкової накладної (рядки І — X) вносяться узагальнюючі дані за операціями, а саме: до рядка IX — загальний обсяг постачання товарів/послуг.

Рядки І — VIII та рядок X розділу А не заповнюються.

До розділу Б табличної частини податкової накладної вносяться дані у розрізі номенклатури постачання товарів/послуг, зокрема:

до графи 8 — код ставки ПДВ, за якою здійснюється оподаткування операцій з постачання товарів/послуг, що постачаються. У разі здійснення операцій з постачання товарів/послуг, звільнених від оподаткування, зазначається код ставки 903;

до графи 9 — код пільги. Код пільги зазначається згідно з довідниками податкових пільг (Довідник податкових пільг, що є втратами доходів бюджету, або Довідник інших податкових пільг), затвердженими ДФС станом на дату складання податкової накладної.

Зауважимо, що у випадку якщо отримувач допомоги неплатник ПДВ, то податкова накладна складається з типом причини «02», у графі «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник», а у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «100000000000» (пункти 8 та 12 Порядку № 1307).

Також необхідно пам’ятати, що платник ПДВ зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання за товарами/послугами, необоротними активами, під час придбання або виготовлення яких суми ПДВ включалися до складу податкового кредиту, якщо вони починають використовуватися у звільнених операціях (пп. «г» п. 198.5 ст. 198 Податкового кодексу). При цьому базу оподаткування визначають відповідно до п. 189.1 ст. 189 цього Кодексу.

Для нарахування «компенсаційних» податкових зобов’язань не пізніше останнього дня звітного періоду складається податкова накладна з типом причин «09». У графі «Отримувач (покупець)» платник податку зазначає власне найменування (П.І.Б.), у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «600000000000» (п. 11 Порядку № 1307).     

ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Для цілей податкового обліку з податку на прибуток тимчасово, на період проведення АТО, не проводяться коригування фінансового результату у бік його збільшення щодо сум коштів або вартості спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів та медичних виробів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення, а також інших товарів, виконаних робіт, наданих послуг за визначеним Кабінетом Міністрів України переліком, які добровільно перераховано (передано) Збройним Силам України, Нацгвардії України, СБУ, Службі зовнішньої розвідки України, Державній прикордонній службі України, МВС України, Управлінню державної охорони України, Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, іншим утвореним відповідно до законів України військовим формуванням, їх з’єднанням, військовим частинам, підрозділам, установам або організаціям, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету, для потреб забезпечення проведення АТО (п. 33 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу).

Отже, за умови дотримання вищезазначених умов витрати підприємства, понесені при перерахуванні  коштів/переданні майна, зменшують об’єкт оподаткування податку на прибуток у повній сумі.

Слід зауважити, що постанову Кабінету Міністрів України, яка затверджує відповідний перелік товарів, виконаних робіт, наданих послуг, наразі ще не прийнято.

Документальне оформлення

Основою здійснення будь-якої господарської операції є належне її документальне оформлення. Зауважимо, що при наданні благодійної допомоги оформлюється договір про пожертвування. До такого договору застосовуються положення про договір дарування, якщо інше не встановлено законом (ст. 729 Цивільного кодексу). Договір дарування може укладатися як у письмовій, так і в усній формі (ст. 719 цього Кодексу).

Крім того, надавач благодійної допомоги має від отримувача такої допомоги отримати копію рішення про його включення до реєстру неприбуткових організацій (у разі надання допомоги неприбутковій організації). Якщо отримувачем допомоги є волонтер, то необхідно перевірити дані з Реєстру волонтерів АТО. Таку інформацію можна отримати на офіційному сайті ДФС України.

Слід зауважити, що у разі надання благодійної допомоги фізичним особам (без залучення волонтерів та інших організацій) благодійникові необхідно здійснювати контроль за цільовим використанням такої допомоги.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

У бухгалтерському обліку витрати на благодійництво доцільно відносити до складу інших витрат (субрахунок 977 «Інші витрати діяльності»), адже вони виникають під час діяльності підприємства та безпосередньо не пов’язані з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг).

Добавить комментарий