До підприємців Дніпра будуть застосовувати штрафні санкції

Дніпропетровське управління Офісу великих платників податків ДФС інформує про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки.

Майже кожне підприємство застосовує у своїй діяльності готівку. Як свідчить практика, найбільше порушень фінансової дисципліни відбувається під час здійснення касових операцій, особливо операцій з готівкою.

Абзацом 3 пункту 11 розділу II Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 29.12.2017 № 148 (далі – Положення № 148) у новій редакції визначено, що оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням реєстратора розрахункових операцій без ведення касової книги, є забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного п.44.3 ст.44 Кодексу, і занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку (КОРО — у разі її використання).

Враховуючи зазначене, у разі використання РРО, суб’єкт господарювання зобов’язаний забезпечити зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного п.44.3 ст.44 Кодексу, і занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку (КОРО — у разі її використання).

Відповідно до Указу Президента «Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки» від 12.06.95 р. № 436/95 (далі – Указ № 436) до винних осіб застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу – двократного розміру сум виявленої понадлімітної готівки за кожний день.

Слід пам’ятати, що готівка, яка надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) і в повній сумі оприбутковуватися. Указом №436 установлено, що у разі неоприбуткування (неповного та/або несвоєчасного) оприбуткування у касах готівки до суб’єктів підприємницької діяльності (далі – СПД) застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу в п’ятикратному розмірі неоприбуткованої суми.

Прибуткові касові ордери повинні бути підписані головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником підприємства, підпис яких може бути засвідчений відбитком печатки цього підприємства (п. 25 Положення № 148).

Особи, які винні в порушенні порядку ведення операцій з готівкою, притягуються до відповідальності в установленому законодавством України порядку: за порушення правил ведення касових операцій до винних посадових осіб відповідно до ст. 164² Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) до посадових осіб застосовуються штрафи у розмірі від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; за ті самі дії, вчинені посадовою особою повторно протягом одного року, – штраф у розмірі від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Слід звернути увагу суб’єктів підприємницької діяльності на порядок видачі підприємствами сум під звіт, недопущення фактів неправомірної видачі готівки під звіт працівникам, які повністю не розрахувалися за попередньо видані їм кошти, фактів несвоєчасного звітування, а також випадків передавання підзвітних коштів одним працівником іншому тощо та достовірність підтверджувальних документів, що додаються до звітів про використання коштів. Звіт і невикористані кошти повинні здаватися до бухгалтерії одночасно.

Якщо контролюючим органом буде виявлено перевищення встановлених строків використання виданої під звіт готівки або видачу готівкових коштів під звіт без повного звітування щодо раніше виданих коштів, то відповідно до Указу № 436 до посадових осіб будуть застосовані фінансові санкції у вигляді штрафу – в розмірі 25 % виданих під звіт сум.

Крім того, за витрачання готівки з виручки від реалізації продукції (робіт, послуг) та інших касових надходжень (крім коштів, отриманих із кас установ банків) на виплати, що пов’язані з оплатою праці (за винятком екстрених (невідкладних) обставин — соціальних виплат громадянам на поховання, допомоги при народженні дитини, одиноким та багатодітним матерям, на лікування в разі хвороби, компенсацій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), за наявності податкової заборгованості — застосовуються штрафи в розмірі здійснених виплат.

У випадках проведення готівкових розрахунків без подання одержувачем коштів платіжного документа, який би підтверджував сплату покупцем готівкових коштів — застосовуються штрафи в розмірі сплачених коштів.

Нагадуємо про адміністративну відповідальність у разі допущення СПД порушень:

  • перевищення граничних сум розрахунків готівкою або порушення порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги) — накладення штрафу на посадових осіб юридичної особи від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 грн). Від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян  (від 8500 до 17000 грн) – за друге порушення протягом календарного року (ст. 16315 КУпАП).
  • здавання виторгу торговельними підприємствами всіх форм власності, що здійснюють реалізацію товарів за готівку, з порушенням термінів, установлених правилами розрахунків і ведення касових операцій — накладення штрафу на посадових осіб юридичної особи — від сімнадцяти до вісімдесяти восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 289 до 1496 грн) – за перше порушення протягом календарного року. Від сорока трьох до ста сімдесяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 731 до 2975 грн) – за друге порушення протягом календарного року (ст. 164КУпАП).