Новомосковська об’єднана ДПІ інформує

Новомосковська об’єднана ДПІ інформує про екологічний податок. До платників екологічного податку (далі — податок) відповідно до ст. 240 Податкового кодексу віднесено суб’єктів господарювання, юридичних осіб, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюються.

 • викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;
 • скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти;
 • розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як  вторинної   сировини,   що   розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання);
 • утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
 • тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.

При цьому суб’єкти господарювання, які розміщують на власних територіях (об’єктах) виключно відходи як вторинну сировину, не є платниками податку за розміщення відходів.

 ОБ’ЄКТОМ ТА БАЗОЮ ОПОДАТКУВАННЯ Є:

 • обсяги та види забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
 • обсяги та види забруднюючих речовин, які скидаються безпосередньо у водні об’єкти
 • обсяги та види (класи) розміщених відходів, крім обсягів та видів (класів) відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об’єктах) суб’єктів господарювання
 • обсяги та категорія радіоактивних відходів, що утворюються внаслідок діяльності суб’єктів господарювання та/або тимчасово зберігаються їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк
 • обсяги електричної енергії, виробленої експлуатуючими організаціями ядерних установок (атомних електростанцій)

СТАВКИ ПОДАТКУ

Ставки екологічного податку установлено статтями 243 — 248 Податкового кодексу.

Слід зауважити, що Законом № 2245 внесено зміни до Податкового кодексу. Зокрема, пунктами 39 — 43 розділу І зазначеного Закону, які набрали чинності з 01.01.2018 р., викладено у нових розмірах і порівняно з діючими у 2017 р. збільшено на 11,2 % ставки податку:

 • за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (п. 243.1 ст. 243 Кодексу);
 • за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення  забруднюючих   речовин   (сполук),   які   не  увійшли до п. 243.1 ст. 243 Кодексу та на які встановлено клас небезпечності (п. 243.2 цієї статті);
 • для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до п. 243.1 зазначеної статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повітрі населених пунктів (п. 243.3 цієї статті);
 • за викиди двоокису вуглецю (п. 243.4 цієї статті);
 • за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти (пункти 245.1 і 245.2 ст. 245 Кодексу);
 • за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах (пункти 246.1 і 246.2 ст. 246 Кодексу);
 • за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) (п. 247.1 ст. 247 Кодексу);
 • за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк (п. 248.1 ст. 248 Кодексу).

Таким чином, збільшені ставки мають застосовуватися платниками податку при обрахуванні податкових зобов’язань за перелічені вище об’єкти оподаткування, що виникли з 01.01.2018 р.,  тобто у декларації за І квартал 2018 р. та наступні податкові періоди.

За скиди забруднюючих речовин у ставки та озера ставки податку збільшуються у 1,5 раза.

За розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів, ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах збільшуються у 3 рази.

Також передбачено застосування коефіцієнта до ставок податку, який установлюється залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі:

 • у межах населеного пункту або на відстані менш як 3 км від таких меж — 3;
 • на відстані від 3 км і більше від меж населеного пункту — 1.

ОБЧИСЛЕННЯ ПОДАТКУ

Порядок обчислення податку визначено ст. 249 Податкового кодексу, згідно з якою суми податку обчислюються за податковий (звітний) квартал.

У разі якщо під час провадження господарської діяльності платником податку здійснюються різні види забруднення навколишнього природного середовища та/або забруднення різними видами забруднюючих речовин, такий платник зобов’язаний визначати суму податку окремо за кожним видом забруднення та/або за кожним видом забруднюючої речовини.

Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (Пвс), обчислюються платниками податку самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів викидів, ставок податку.

ФОРМУЛА ОБЧИСЛЕННЯ Пвс:

            n

Пвс = Σ Мі х Нnі,

           i=1

де Мі — фактичний обсяг викиду і-тої забруднюючої речовини в тоннах (т);

Нnі — ставки податку в поточному році за тонну і-тої забруднюючої речовини у гривнях

з копійками.

Суми податку, який справляється за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти (Пс), обчислюються платниками самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів скидів, ставок податку та коригуючих коефіцієнтів.

 ФОРМУЛА ОБЧИСЛЕННЯ Пс:

         n

Пс =Σ (Млі х Нnі х Кос),

      і = 1

де Млі — обсяг скиду і-тої забруднюючої речовини

в тоннах (т);

Нnі — ставки податку в поточному році за тонну і-того виду

забруднюючої речовини у гривнях з копійками;

Кос—коефіцієнт, що дорівнює 1,5 і застосовується у разі

скидання забруднюючих речовин у ставки і озера (в іншому

випадку коефіцієнт дорівнює 1).

Суми податку, який справляється за розміщення відходів (Прв), обчислюються платниками самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів розміщення відходів, ставок податку та коригуючих коефіцієнтів.

 ФОРМУЛА ОБЧИСЛЕННЯ Прв:

           n

Прв = Σ  (Нnі х Млі х Кт х Ко),

         i = 1

де Нnі — ставки податку в поточному році за тонну і-того виду відходів у гривнях з копійками;

Млі — обсяг відходів і-того виду в тоннах (т);

Кт — коригуючий коефіцієнт, який враховує розташування місця розміщення відходів і який наведено у п. 246.5 ст. 246 Кодексу;

Ко — коригуючий коефіцієнт, що дорівнює З i застосовується у разі розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів.

Суми податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені), обчислюються платниками податку — експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій, включаючи експлуатуючі організації (оператори) дослідницьких реакторів, самостійно щокварталу на основі показників виробництва електричної енергії, ставки податку, а також пропорційно обсягу та активності радіоактивних відходів виходячи з фактичного обсягу радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний) період, і з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 01.04.2009 р., та коригуючого коефіцієнта.

Суми податку, який справляється за тимчасове зберігання  радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, обчислюються платниками податку — виробниками радіоактивних відходів самостійно щокварталу на підставі ставок податку та пропорційно строку зберігання таких відходів понад установлений строк.

Зауважимо, що у разі якщо платником податку під час провадження господарської діяльності здійснюються різні види забруднення навколишнього природного середовища та/або забруднення різними видами забруднюючих речовин, то він має визнача­ти суму податку окремо за кожним видом забруднення та/або за кожним видом забруднюючої речовини.

Фактичні обсяги за кожним видом забруднюючої речовини визначаються самостійно платниками податку в тоннах.

Оскільки правильність визначення платниками екологічного податку в тоннах фактичних обсягів за кожним видом забруднюючої речовини, які обліковуються в інших одиницях виміру (м3 та ін.), не належить до компетенції органів фіскальної служби, то платникам податку для правильного визначення в тоннах за кожним видом забруднюючої речовини, що обліковуються в інших одиницях виміру (м3 та ін.), при заповненні колонок З додатків 1 — 4 до декларації слід звертатися до Мінприроди України.

СКЛАДАННЯ ТА ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ

Порядок подання податкової звітності та сплати податку визначено ст. 250 Податкового кодексу, відповідно до якої базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Платники податку складають податкові декларації за формою, затвердженою наказом № 715, та подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації (п. 250.2 ст. 250 Податкового кодексу):

За що сплачуєтьсяКуди подавати
За викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктахЗа місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об’єктів
За утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строкЗа місцем перебування платника на податковому обліку у контролюючих органах

У разі коли місце подання податкових декларацій не збігається з місцем перебування на податковому обліку платника податку, якому в установленому порядку видано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, спеціальне водокористування та розміщення відходів, декларації подаються до контролюючого органу, в якому такий платник перебуває на обліку, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду.

ДОДАТКИ ДО ДЕКЛАРАЦІЇ

До декларації додаються шість додатків, які є її невід’ємною частиною.

Додаток № 1   Розрахунок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

Додаток № 2   Розрахунок за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти

Додаток № 3   Розрахунок за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах

Додаток № 4   Розрахунок за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)

Додаток № 5   Розрахунок за утворення радіоактивних відходів і сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання

Додаток № б   Розрахунок за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк

Якщо у платника відсутні окремі об’єкти оподаткування, то відповідні додатки не додаються, а рядки декларації прокреслюються.

Також наказом № 715 затверджено три додатки — кодифікатори забруднюючих речовин та відходів:

Додаток № 7 Кодифікатор забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення

Додаток № 8   Кодифікатор забруднюючих речовин, що скидаються у водні об’єкти

Додаток № 9   Кодифікатор відходів, що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах

Перерахування суми податку, що справляється за викиди, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів, здійснюється одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, які забезпечують розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному законом.

ПОГОДЖЕННЯ ЗВІТНОСТІ

Звітність про фактичні обсяги радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал (включаючи вже накопичені до 01.04.2009 р.), та фактичні обсяги радіоактивних відходів, які зберігаються у виробника таких відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк, погоджується органом державної санітарно-епідеміологічної служби та органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. Вимоги щодо строків подання та змісту зазначеної звітності встановлюються особливими умовами ліцензії. Копії звітності подаються платниками податків разом з податковою декларацією.

Податок, що справляється за утворення радіоактивних відходів, на підставі ст. 10 та п. 6 ст. 11 Закону № 2246 зараховується по 50 % до загального фонду державного бюджету та спеціального фонду державного бюджету. За рішенням платника податку сума податку може сплачуватися щомісяця в розмірі однієї третьої частини планового обсягу за квартал із перерахунком за результатами базового податкового (звітного) періоду.

ЯКЩО ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ ВІДСУТНІЙ

Суб’єкти господарювання, які є платниками екологічного податку, але з початку звітного року не планують здійснення викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, повинні скласти заяву довільної форми про відсутність у них у звітному році об’єкта обчислення екологічного податку та повідомити про це відповідні контролюючі органи за місцем розташування джерел забруднення не пізніше граничного терміну подання податкової декларації за І квартал звітного року.

В іншому разі такі платники податку зобов’язані подавати податкові декларації відповідно до вимог Податкового кодексу.

Також платник екологічного податку, який у звітних періодах поточного року не мав об’єкта оподаткування (не здійснював викидів, скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів), зобов’язаний за ці звітні періоди (квартали) подавати податкову декларацію, до якої відповідні додатки не додаються, а рядки податкової декларації прокреслюються.

НАЙПОШИРЕНІШІ ПОМИЛКИ

НАЙПОШИРЕНІШІ ПОМИЛКИ, ЩО ДОПУСКАЮТЬ ПЛАТНИКИ ПРИ ЗАПОВНЕННІ ДЕКЛАРАЦІЇ:

■ платниками під час заповнення додатків до декларації не враховується, що з 01.01.2018 р. збільшено на 11,2 % ставки екологічного податку, які діяли у 2017 р.

■ у колонці 3 додатків 1 — 3 до декларації фактичний обсяг викидів або об’єкт оподаткування платниками зазначається у кілограмах, а не у тоннах

■ у випадках коли коефіцієнт дорівнює 1, у колонці 5 додатка 2, колонках 5 та 6 додатка 3 до декларації платниками замість «1» зазначається «0» або зовсім нічого не зазначається

■ у колонці 5 додатка 2, колонках 5 та 6 додатка З до декларації коефіцієнт платниками зазначається інший, ніж передбачено Кодексом, або замість коефіцієнта вказується ставка податку або його код

■у додатках до декларації платниками зазначається не безпосередній код забруднюючої речовини (відходів), а загальний — код групи забруднюючої речовини (відходів)

■у додатках до декларації платниками зазначається код однієї забруднюючої речовини (відходів), а ставка — іншої

■ платниками заповнюється замість одного додатка до декларації інший додаток

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК

Відповідно до п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Кодексу}» платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації, він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Платник податків має право не подавати такий розрахунок, якщо відповідні уточнені показники зазначаються ним у складі податкової декларації за будь-який наступний податковий період, протягом якого такі помилки було самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявлено.

Платник податків, який самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє факт заниження податкового зобов’язання минулих податкових періодів, зобов’язаний:

 • або надіслати уточнюючий розрахунок і сплатити    суму    недоплати та штраф у розмірі 3 % від такої суми до подання такого уточнюючого роз­рахунку;
 • або відобразити суму недоплати у складі декларації з цього податку, що подається за податковий період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання, збільшену на суму штрафу у розмірі 5 % від такої суми, з відповідним збіль­шенням    загальної    суми    грошового зобов’язання.

Якщо після подання декларації за звітний період платник податків подає нову декларацію з виправленими показниками до закінчення граничного строку подання декларації за такий самий звітний період, то зазначені штрафи не застосовуються.