Новомосковська об’єднана ДПІ інформує

Новомосковська об’єднана ДПІ інформує, що нову форму Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації (далі — Звіт) затверджено наказом № 553.

Дані, наведені у Звіті, мають ґрунтуватися на даних бухобліку та відповідати вимогам щодо складання податкової звітності.

Звіт подається неприбутковими підприємствами, установами, організаціями (далі — неприбуткові організації) у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток підприємств (далі — Декларація) за базовий податковий (звітний) період — календарний рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) 2016 р.

Таким чином, неприбуткові організації повинні подати Звіт за 2016 р. у період з 01.01.2017 р. по 01.03.2017 р.

Звіт складається із заголовної, основної частин та додатків, які є його невід’ємною частиною.

У рядку 1 заголовної частини Звіту зазначається тип документа (звітний, звітний новий, уточнюючий).

У рядку 2 заголовної частини Звіту передбачена відмітка щодо річного звітного (податкового) періоду, за який він подається.

Також обов’язково у рядку 4 заголовної частині Звіту зазначається повне найменування неприбуткової організації згідно з реєстраційними документами.

У рядку 5 — код за ЄДРПОУ (неприбуткові організації, які не мають коду, зазначають реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом) та код виду економічної діяльності (КВЕД).

У рядку 6 — податкова адреса неприбуткової організації, поштовий індекс, номер телефону та факс.

Дата і номер рішення контролюючого органу про внесення неприбуткової організації до Реєстру неприбуткових організацій (далі — Реєстр) зазначаються у рядку 7 заголовної частини.

Ознака неприбуткової установи (органі­зації) — у рядку 8 заголовної частини фор­ми Звіту.

У рядку 8 — найменування контролю­ючого органу, до якого подається Звіт.

Основна частина Звіту складається з двох частин.

Частину І Звіту заповнюють всі без винятку неприбуткові організації незалежно від того, дотримались вони вимог, визначених п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу, чи ні.

Отже, профспілки, їх об’єднання та організації профспілок заповнюють частину І Звіту на загальних підставах.

У рядку 1 відображається загальна сума доходів, одержаних неприбутковими організаціями, яка дорівнює сумі рядків 1.1 — 1.16.

При цьому показники у рядках 1.1 — 1.16 заповнюються з урахуванням особливості діяльності неприбуткової організації відповідно до закону, що регулює діяльність такої організації.

У рядку 1.15 (сума рядків 1.15.1, 1.15.2 ГД та 1.15.3) відображається загальна сума отриманих неприбутковою організацією безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань, з яких:

 • суми надходжень благодійної допомоги відображаються у рядку 1.15.1;
 • гуманітарної допомоги — у рядку 1.15.2 ГД, що дорівнює сумарному значенню графи 9 розділу 2 додатка ГД Звіту;
 • суми коштів або вартість товарів, робіт, послуг за переліком, що визначається постановою № 758, які добровільно перераховані (передані) неприбутковій організації згідно з абзацом другим п. 33 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу, відображаються у рядку 1.15.3.

Рядок 1.16 передбачено для відображення інших доходів, які не включено до рядків 1.1 — 1.15 Звіту.

Загальна сума видатків неприбуткової організації відображається у рядку 2 Звіту та дорівнює сумі рядків 2.1 — 2.6.

Сума використаних неприбутковою організацією безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань відображається у рядку 2.6 і дорівнює сумі рядків 2.6.1, 2.6.2 ГД та 2.6.3. При цьому до рядка 2.6.2 ГД переноситься сумарне значення графи 8 розділу 3 додатка ГД Звіту.

Частина II Звіту. Рядки 3 — 6 другої частини Звіту заповнюються лише неприбутковими організаціями, які недотримались вимог, визначених п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу.

Нагадаємо, що такі неприбуткові організації зобов’язані подати Звіт у термін, визначений для місячного податкового (звітного) періоду (20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця). Звіт складається за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою, якщо таке визнання відбулось пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення.

Для неприбуткових організацій — порушників вимог п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу у рядках 2 та 3 заголовної частини Звіту передбачено відмітку про такий особливий звітний (податковий) період «Місяць», який зазначається при поданні Звіту за період з початку року по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення.

У рядку 3 Звіту відображається сума коштів, витрачених не за цільовим призначенням.

Рядок 3.1 ГД дорівнює сумарному значенню графи 7 розділу 4 додатка ГД, при цьому його значення не повинно перевищувати значення рядка 3.

Об’єкт оподаткування відображається у рядку 5 Звіту та розраховується від суми коштів, витрачених не за цільовим призначенням, зазначеної у рядку 3 (у тому числі гуманітарної допомоги — рядок 3.1. ГД), та/ або суми доходу (прибутку) або її частини, що була розподілена серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб, зазначеної у рядку 4.

При заповненні рядка 4 слід звернути увагу на те, що згідно із Законом № 1667, який набрав чинності з 20.11.2016 р., для цілей абзацу третього пп. 133.4.1 п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу не вважається розподілом отриманих доходів (прибутків) фінансування видатків, визначених пп. 133.4.2 цього пункту, а саме видатків на утримання релігійної організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.

У рядку 6 відображається сума самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток за ставкою 18 %.

Надалі за період з першого дня місяця, що настає за місяцем, у якому вчинено таке порушення, до 31 грудня податкового (звітного) року неприбуткова організація зобов’язана щокварталу подавати до контролюючого органу квартальну фінансову звітність та Декларацію (наростаючим підсумком) та сплачувати визначений податок на прибуток.

З наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає фінансову звітність і Декларацію та сплачує податок у порядку, встановленому статтями 46, 49, 137 та 57 Податкового кодексу для платників податку на прибуток.

Наприклад, якщо порушення відбулось у серпні, то неприбуткова організація має подати Звіт не пізніше 20 вересня. У рядку 2 заголовної частини Звіту проставляється позначка «08» у полі «Місяць». Цей Звіт складається з початку року по останній день серпня, в якому вчинено порушення.

Неприбуткова організація виключається контролюючим органом з Реєстру і стає платником податку на прибуток на загальних підставах з першого дня місяця, що настає за місяцем, у якому вчинено порушення. Отже, у такому випадку неприбуткова організація стає платником податку на прибуток з 1 вересня.

При цьому за подальші періоди починаючи з вересня така організація втрачає право звітувати як неприбуткова організація та зобов’язана подавати Деклара­цію і сплачувати податок на загальних підставах.

Така організація зобов’язана була протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, що дорівнює трьом кварталам, тобто не пізніше 09.11.2016 р., подати до контролюючого органу Декларацію, в якій необхідно було відобразити показники фінансово-господарської діяльності за вересень, а також подати з фінансову звітність за дев’ять місяців 2016 р.

Відповідно, за подальші звітні (податкові) періоди такого року, а саме за звітний (податковий) період «Рік», така неприбуткова організація має подати Декларацію, до якої включити показники фінансово-господарської діяльності за вересень — грудень такого року, а також подати річну фінансову звітність.

З наступного звітного (податкового) року така організація подає Декларацію у порядку, встановленому для платників податку на прибуток разом з квартальною або річною фінансовою звітністю.

ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК

Рядок 7 розділу «Виправлення помилок» Звіту заповнюється у разі самостійного виправлення помилок, що містяться у раніше поданих звітах відповідно до ст. 50 Податкового кодексу, шляхом уточнення показників податкового зобов’язання, розрахованого у разі порушення вимог п. 133.4 ст. 133 Податкового кодексу.

Сума штрафу нараховується та сплачується платником самостійно згідно з п. 50.1 ст. 50 Податкового кодексу та відображається:

 • у рядку 8-у розмірі 5 % у разі відображення недоплати у складі Звіту, який подається за звітний (податковий) період, що настає за періодом, у якому виявлено факт заниження податкового зобов’язання (показник переноситься з рядка 6 таблиці 2 додатка ВП);
 • у рядку 10 — у розмірі 3 % у разі відображення недоплати в уточнюючому Звіті (розраховується від суми зобов’язання, що має позитивне значення, відображеного у рядку 7 уточнюючого Звіту). У рядку 9 Звіту відображається пеня.

У разі якщо неприбутковою організацією виявлено помилку у раніше поданому Звіті, така організація має право подати:

 • Звіт з позначкою «звітний новий» — у разі подання такого Звіту в терміни, визначені п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу для подання податкової декларації;
 • Звіт з позначкою «уточнюючий» — у разі його подання після встановленого строку.
 • Звіт з позначками «звітний новий» або «уточнюючий» має містити повну інформацію про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за звітний (податковий) період.

ДОДАТОК ВП

Цей додаток складається з двох таблиць. Таблиця 1 призначена для врахування помилки(ок) у звітному (податковому) періоді, що настає за періодом, у якому виявлено помилку(и). У таблиці 2 відображаються результати виправлення помилок.

Додаток ВП надається у разі виправлення помилок, пов’язаних з обчисленням податкового зобов’язання, у разі витрачання коштів за нецільовим призначенням та/або розподілу доходів (прибутків) організації серед засновників (учасників), її членів, працівників, членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Водночас у разі необхідності уточнення показників, які відображаються у частині І Звіту, неприбутковою організацією також може бути подано уточнюючий Звіт або Звіт з позначкою «звітний новий», навіть якщо це не призводить до визначення податкових зобов’язань.

ДОДАТОК ГД

Додаток ГД до Звіту подається неприбутковими організаціями в обов’язковому порядку при здійсненні операцій з гуманітарною допомогою. Цей додаток доповнено новим розділом «Гуманітарна допомога, використана не за цільовим призначенням за звітний (податковий) рік».

Розділ 2 «Отримано гуманітарну допомогу за звітний (податковий) рік» додатка ГД доповнено колонкою, в якій необхідно зазначити дані митної декларації, за якою було ввезено товар на митну територію України (дата, номер, код товару за УКТ ЗЕД).

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Слід зауважити, що фінансова звітність разом зі Звітом за 2016 р. подається за бажанням неприбуткової організації. При цьому у відповідних клітинках поля Звіту «Відомості про одночасне подання до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації форм фінансової звітності» проставляється позначка «+» про подання відповідних форм фінансової звітності.

Зміни в законодавстві-2017

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Згідно з пп. 4 п. 2 розділу XIX «Прикінцеві положення» Податкового кодексу з 01.01.2017 р. втратила чинність ст. 209 цього Кодексу, яка регламентувала умови застосування спеціального режиму оподаткування ПДВ (далі — спецрежим).

Таким чином, починаючи з 01.01.2017 р. усіх сільгоспвиробників, які зареєстровані як суб’єкти спецрежиму, переведено на загальну систему оподаткування ПДВ. При цьому Законом № 1791 підрозділ 2 розділу XX Податкового кодексу доповнено новими пунктами 48 — 50, якими регламентовано порядок:

 • закриття додаткових електронних рахунків у системі електронного адміністрування ПДВ. Так, відповідно до п. 48 зазначеного підрозділу додаткові електронні рахунки закриваються з дня, що настає за граничним строком сплати податкових зобов’язань за грудень 2016 р., для платників, які обрали квартальний податковий період, — за IV квартал 2016 р. Тобто додаткові електронні рахунки платників податку, які застосовують місячний звітний період, будуть закриті з 31.01.2017 р., а додаткові електронні рахунки платників податку, які обрали квартальний податковий період, — з 20.02.2017 р.;
 • реєстрації податкових накладних, складених сільгоспвиробниками за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг у межах спецрежиму. Відповідно до п. 49 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування у ЄРПН, складених платниками-сільгосппідприємствами, що до 01.01.2017 р. застосовували спецрежим, за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг має бути здійснена не пізніше 15.01.2017 р.;
 • перенесення суми від’ємного значення різниці між податковими зобов’язаннями та податковим кредитом, що сформувалася в результаті здійснення сільськогосподарської діяльності в межах спецрежиму, до податкової декларації з ПДВ, за якою здійснюються розрахунки з бюджетом. Пунктом 50 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу визначено, що сума від’ємного значення за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, сформована платниками-сільгосппідприємствами, що до 01.01.2017 р. застосовували спецрежим, за результатами звітного (податкового) періоду за грудень 2016 р./ІУ квартал 2016 р. переноситься до податкової звітності наступного звітного (податкового) періоду, в якій відображаються розрахунки з бюджетом. Тобто у разі якщо у сільгоспвиробника за результатами здійснення сільськогосподарської діяльності за останній звітний (податковий) період перебування на спецрежимі було задекларовано від’ємне значення різниці між податковими зобов’язаннями і податковим кредитом (значення рядка 21 декларації 0121 — 0123, 0130), то такі суми податку переносяться з податкової декларації з ПДВ із позначкою 0121 — 0123, 0130, поданої за останній звітний (податковий) період перебування на спеціальному режимі (грудень 2016 р./ІУ квартал 2016 р.), до податкової декларації з ПДВ із позначкою 0110 (рядок 16.1) за перший звітний період 2017 р. (січень 2017р./І квартал 2017 р.).

Крім того, Законом № 1791 Закон № 1877 доповнено ст. 16¹. Відповідно до цієї статті сільськогосподарський товаровиробник, основною діяльністю якого є постачання сільгосптоварів, вироблених ним на власних або орендованих основних засобах, причому питома вага вартості сільськогосподарських  товарів  становить  не  менше 75 % вартості всіх товарів, поставлених ним протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно, який здійснює види діяльності, установлені п. 16¹.З ст. 16¹ зазначеного Закону, має право на бюджетну дотацію для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільгосппродукції після його   внесення   контролюючим    органом до Реєстру отримувачів бюджетної дотації.

 З метою реалізації зазначених положень Законом № 1791 підрозділ 2 розділу XX Податкового   кодексу доповнено п. 51, яким  установлено, що з 01.01.2017 р. до 01.01.2022 р. платники — сільськогосподарські товаровиробники, внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації відповідно до Закону № 1877, подають податкову декларацію з ПДВ з додатком, у якому зазначають:

 • розрахунок податкових зобов’язань позитивної різниці між сумою податкових зобов’язань звітного (податкового) періоду та сумою податкового кредиту звітного (податкового) періоду з цього податку за результатами діяльності за операціями, визначеними ст. 16¹ Закону № 1877, протягом звітного (податкового) періоду;
 • розрахунок питомої ваги вартості сільськогосподарських товарів, поставлених протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів (місяців).

Також слід зазначити, що п. 54, яким відповідно до Закону № 1797 було доповнено підрозділ 2 розділу XX Податкового кодексу, передбачено, що штрафні санкції та пеня, передбачені цим Кодексом, не застосовуються до сільгосппідприємств, що застосовували спецрежим, за заниження ними податкового зобов’язання з ПДВ або завищення бюджетного відшкодування, які виникли внаслідок порушення порядку розподілу податкового кредиту, визначеного пп. 209.15.1 п. 209.15 ст. 209 Кодексу, за звітні (податкові) періоди з 01.01.2016 р. по 01.01.2017 р.

ПОВЕРНЕННЯ НАДМІРУ СПЛАЧЕНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

Урегульовано питання повернення платнику податку надміру сплачених податкових зобов’язань з ПДВ, що були сплачені до бюджету шляхом внесення Законом № 1797 змін до ст. 43 Податкового кодексу, якими передбачено, що у разі повернення таких зобов’язань, зарахованих до бюджету з електронного рахунку платника податку у порядку, визначеному п. 200ˡ.5 ст. 200ˡ цього Кодексу, такі кошти підлягають поверненню винятково на електронний рахунок платника, а у разі його відсутності на момент звернення платника податків із заявою на повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з ПДВ чи на момент фактичного повернення коштів — шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку.

Таким чином, на електронний рахунок повертатимуть лише ті надміру сплачені кошти, які було сплачено до бюджету з такого електронного рахунку в рахунок сплати податкових зобов’язань з ПДВ.

При цьому також передбачено врегулювання   питання   «розблокування» коштів на електронних рахунках платників податку, які було повернуто на такі рахунки у період з 01.01.2016 р. до 01.01.2017 р. платнику податку відповідно до п. 43.4 ст. 43 Податкового кодексу.

Так, Законом № 1797 підрозділ 2 розділу XX Податкового кодексу доповнено п. 53, відповідно до якого 20.01.2017 р. значення реєстраційної суми (ΣНакл) збільшується на суму коштів, повернутих у період з 01.01.2016 р. до 01.01.2017 р. платнику податку відповідно до п. 43.4 ст. 43 цього Кодексу на електронний рахунок:

 • перерахованих з поточного рахунку платника безпосередньо до бюджету;
 • перерахованих з електронного рахунку до бюджету за заявою платника відповідно до п. 200ˡ.6 ст. 200ˡ Податкового кодексу, який діяв  у  період з 01.01.2016 р. до 01.01.2017 р.

У межах суми такого збільшення платник податку має право подати заяву та перерахувати кошти з електронного рахунку на свій поточний рахунок відповідно до п. 200ˡ.6 ст. 200ˡ Податкового кодексу.

Тобто платник податку суму такого збільшення має право використати на власний розсуд:

 • або для реєстрації податкової накладної;
 • або повернути на власний поточний рахунок.

НАКЛАДНІ/РОЗРАХУНКИ КОРИГУВАННЯ

Відповідно до змін, внесених Законом № 1797 до п. 201.1 ст. 201 Податкового кодексу, код товару згідно з УКТ ЗЕД та код послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг (далі — ДКПП) стали обов’язковими реквізитами податкової накладної для всіх без винятку товарів і послуг.

Платники податків, крім випадків постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, мають право  зазначати код товару згідно з УКТ ЗЕД або код послуги згідно з ДКПП неповністю, але не менше ніж чотири перші цифри відповідного коду.

При цьому до 31.12.2017 р. штрафні санкції, передбачені п. 120ˡ.З ст. 120ˡ Податкового кодексу, за помилки, допущені в податковій накладній під час зазначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та/або коду послуги згідно з ДКПП, не застосовуватимуться (п. 35ˡ підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу).

Водночас слід звернути увагу, що реалізація норми Податкового кодексу щодо зазначення в податковій накладній коду послуги згідно з ДКПП можлива лише після внесення змін до форми податкової накладної, яка на сьогодні затверджена наказом № 1307, у частині доповнення форми новою графою, відведеною для зазначення такого коду.

Однак вказане не поширюється на реквізит щодо коду товару згідно з УКТ ЗЕД, оскільки чинна редакція форми податкової накладної дає змогу зазначати такий код відповідно до вимог Податкового кодексу.

Таким чином, у податкових накладних, складених на операції з постачання товарів починаючи з 01.01.2017 р., у графі 3 «Код товару згідно з УКТ ЗЕД» розділу Б табличної частини податкової накладної та у графі 4 розділу Б табличної частини розрахунку коригування до такої податкової накладної обов’язково має бути зазначений код товару УКТ ЗЕД.

Винятки становлять податкові накладні/ розрахунки коригування, які не передбачають постачання товарів (складені відповідно до п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 Податкового кодексу, складені на перевищення бази оподаткування над фактичною ціною постачання). У таких податкових накладних/розрахунках коригування код товару згідно з УКТ ЗЕД не зазначається.

Слід зауважити, що змінами, внесеними Законом № 1797 до п. 201.4 ст. 201 Податкового кодексу, надано право платникам податку в разі здійснення постачання товарів/послуг, база оподаткування яких визначена цим Кодексом, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг, складати не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум податку, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо щодо кожної операції з постачання товарів/послуг.

Звертаємо увагу, що помилки в обов’язкових реквізитах податкової накладної (крім помилок у коді товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань, не будуть причиною неприйняття податкових накладних в електронному вигляді (п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу).

Важливим є те, що збільшено терміни реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в ЄРПН (п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу), а саме:

 • єдиний граничний строк реєстрації податкових накладних та/ або розрахунків коригування у ЄРПН 15 календарних днів з дати складання податкової накладної/розрахунку коригування замінено на такі строки реєстрації:

_______________________________________________________________________________________

для податкових накладних/ розрахунків                           до останнього дня (включно) календарного

коригування, складених з 1 по 15 календарний                місяця, в якому вони складені

день (включно) календарного місяця

_______________________________________________________________________________________

для податкових накладних/розрахунків                            до 15 календарного дня (включно)

коригування до податкових накладних,                            календарного місяця, що настає за місяцем, в

складених з 16 по останній календарний                          якому вони складені

день (включно) календарного місяця

_______________________________________________________________________________________

Наприклад, податкова накладна, складена  10.02.2017  р., може бути зареєстрована в ЄРПН без застосування штрафних  санкцій,  передбачених  ст. 120¹ Податкового  кодексу, до 28.02.2017 р. включно, а податкова накладна, складена 17.02.2017 р., — до 15.03.2017 р. включно;

 • чітко визначено термін, після закінчення якого податкова накладна/розрахунок коригування не можуть бути зареєстровані в ЄРПН: платник податку має право зареєструвати податкову накладну та/або розрахунок коригування в ЄРПН протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкових зобов’язань, відображених у відповідних податкових накладних та/або розрахунках коригування.

Також збільшено з 15 до 90 днів термін проведення документальної   перевірки   платника   податку   у   разі   подання на нього скарги про допущення продавцем товарів/послуг помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в ЄРПН податкової накладної та/або розрахунку коригування (п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу).

Звертаємо увагу, що з 01.04.2017 р. запроваджується механізм зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, яка підпадає під критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для такого зупинення (критерії визначатимуться Мінфіном України) та відновлення такої реєстрації, у разі припинення процедури зупинення їх реєстрації.

При цьому період з 01.04.2017 р. по 01.07.2017 р. вважатиметься тестовим для запровадження процедури зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування у ЄРПН.

Крім того, вдосконалено механізм застосування штрафних санкцій у разі не-реєстрації або несвоєчасної реєстрації податкових накладних в ЄРПН та застосування штрафних санкцій при порушенні термінів реєстрації всіх податкових накладних, у тому числі складених неплатникам податку (за винятком певних операцій) (ст. 120¹ Податкового кодексу).

ЗМІНИ У СЕА ПДВ

У зв’язку зі змінами, внесеними Законом № 1797 до п. 200¹.6 ст. 2001 Податкового кодексу, сплата до бюджету податкових зобов’язань за уточнюючими розрахунками до податкових декларацій здійснюватиметься з електронних рахунків. Таким чином, у разі необхідності сплати податкових зобов’язань з ПДВ на підставі уточнюючих розрахунків платнику податку потрібно буде поповнити власний електронний рахунок (за умови недостатності коштів на ньому для сплати таких податкових зобов’язань).

Платникам податку, у яких наявна сума ΣПеревищ (загальна сума податкових зобов’язань, зазначених ним у поданих податкових деклараціях з урахуванням уточнюючих розрахунків до них, перевищує суму податку, що міститься у складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН), а реєстраційна сума (ΣНакл) є недостатньою для реєстрації таким платником податкової накладної або розрахунку коригування за звітні періоди виникнення такого показника ΣПеревищ, надано право зареєструвати податкову накладну або розрахунок коригування в ЄРПН на суму податку, що дорівнює значенню показника ΣПеревищ, зменшеного на суму задекларованих до сплати податкових зобов’язань за періоди починаючи з 01.07.2015 р. (включаючи податкові зобов’язання, які були сплачені платником податку, та податкові зобов’язання, які не були сплачені платником податку) та збільшеного на значення показника ΣПопРах незалежно від значення показника ΣНакл (п. 200¹.9 ст. 200¹ Податкового кодексу).

При цьому платник податку може зареєструвати в такому порядку тільки податкові накладні за звітні періоди, в яких виникло перевищення податкових зобов’язань, зазначених у поданих податкових деклараціях з урахуванням уточнюючих розрахунків до них, над сумою податку, що міститься в складених таким платником податкових накладних та розрахунках коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН (ΣПеревищ).

Передбачено можливість врахування суми ΣНакл платника, реорганізованого шляхом приєднання, злиття, перетворення, сформованої на момент державної реєстрації припинення юридичної особи, під час обрахунку суми ΣНакл правонаступника такого платника податку.

Сума ΣНакл платника, реорганізованого шляхом поділу (з якого здійснюється виділ), сформована на момент державної реєстрації припинення юридичної особи такого платника (державної реєстрації створення юридичної особи правонаступника), використовується під час обрахунку суми ΣНакл правонаступника такого платника податку пропорційно до отриманої частки майна згідно з розподільчим балансом (п. 200¹.З ст. 200¹ Податкового кодексу).

Водночас виключено можливість щодо перерахування надміру зарахованих коштів на електронний рахунок (якщо на дату подання податкової звітності з податку с(ума коштів на електронному рахунку платника податку перевищує суму, що підлягає перерахуванню до бюджету відповідно до поданої звітності) до бюджету в рахунок сплати податкових зобов’язань з ПДВ.

Податковий кредит

Законом № 1797 доповнено ст. 201 Податкового кодексу нормою, якою визначено, що податкові накладні, складені після 01.07.2017 р. та зареєстровані в ЄРПН, є достатньою підставою для віднесення сум податку до податкового кредиту (п. 201.10 ст. 201 Податкового кодексу).

Крім того, виключено норму щодо можливості віднесення сум податку, сплачених (нарахованих) у зв’язку з придбанням товарів/послуг, до податкового кредиту для платників податку, що застосовують касовий метод, не пізніше ніж через 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунку платника податку.

Натомість на таких платників податків поширено загальний термін віднесення сум податку до податкового кредиту, а саме: 365 календарних днів з дати складення податкових накладних/ розрахунків коригування (п. 198.6 ст. 198 Податкового кодексу).

Добавить комментарий