Новомосковська об’єднана ДПІ інформує

Як свідчить міжнародна практика, ефективне функціонування транспортної системи будь-якої держави залежить від національного законодавства, що відповідає загальноприйнятим міжнародним нормам, від його стабільності, розвинутої транспортної інфраструктури міжнародного значення та обладнаних на високому технічному рівні пунктів пропуску через кордони, використання прогресивних, побудованих на логістичних принципах технологій перевезень і переробки вантажів, сучасних систем організації документообігу, розрахунків, інформаційного забезпечення.

Вигідне географічне положення України на шляху основних транспортних потоків, вихід до моря, наявність розвинутої мережі автомобільних і залізничних доріг, підвищена увага, яку за останні роки приділяла Україна розвитку, удосконаленню та приведенню свого законодавства з питань державної митної справи у відповідність з міжнародними угодами і конвенціями, надає нам всі необхідні передумови для зайняття чільного місця серед основних торговельних та транзитних країн світу.

Встановлені порядок і умови переміщення товарів через митний кордон України, їх митний контроль та митне оформлення, застосування механізмів тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, справляння митних платежів, ведення митної статистики, обмін митною інформацією, ведення Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, здійснення згідно із законом державного контролю нехарчової продукції при її ввезенні на митну територію України, запобігання та протидія контрабанді, боротьба з порушеннями митних правил, організація і забезпечення діяльності контролюючих органів та інші заходи, спрямовані на реалізацію державної політики у сфері державної митної справи, становлять державну митну справу.

Засади державної митної справи, зокрема, процедури митного контролю та митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України, митні режими та умови їх застосування, заборони та/або обмеження щодо ввезення в Україну, вивезення з України та переміщення через територію України транзитом окремих видів товарів визначаються Митним кодексом та іншими законами України.

У цій статті розглянемо загальні норми, які регулюють дії, що підлягають виконанню відповідними особами і контролюючими органами від початку переміщення через митний кордон України товарів та транспортних засобів комерційного призначення і до їх випуску згідно з обраним митним режимом.

Статтею 246 Митного кодексу встановлено, що метою митного оформлення є забезпечення дотримання встановленого законодавством України порядку переміщення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, а також забезпечення статистичного обліку ввезення на митну територію України, ви­везення за її межі і транзиту через її територію товарів.

Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, як­що інше не передбачено Митним кодексом.

 МІСЦЯ ЗДІЙСНЕННЯ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

Статтею 247 Митного кодексу, зокрема, передбачено таке.

Митне оформлення здійснюється:

 • у місцях розташування відповідних підрозділів контролюючих органів — протягом робочого часу, встановленого для цих органів;
 • у пунктах пропуску через державний кордон України відповідно до міжнародних договорів, укладених відповідно до закону, — цілодобово.

Митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснюється в будь-якій митниці ДФС з пред’явленням їх цьому органу, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що переміщуються через територію України в митному режимі транзиту, здійснюється митницею ДФС, у зоні діяльності якої починається транзитне переміщення.

Місця митного оформлення товарів, що переміщуються трубопроводами та лініями електропередачі, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову та митну політику.

Місця здійснення митного оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, визначаються відповідно до розділу XII Митного кодексу.

За письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи митні формальності можуть виконуватися митницями ДФС поза місцем їх розташування, а також поза робочим часом, установленим для них, на умовах, визначених цим Кодексом. Форму звернення про виконання митних формальностей контролюючими органами поза місцем розташування цих органів або поза робочим часом, установленим для них, наведено у додатку до Порядку № 804. За виконання митних формальностей митницями ДФС поза місцем їх розташування або поза робочим часом, установленим для них, із зацікавлених осіб справляється плата у розмірах, установлених постановою № 93, та відповідно до Порядку № 804.

РОЗМІРИ ПЛАТИ ЗА ВИКОНАННЯ МИТНИХ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ МИТНИМИ ОРГАНАМИ

і ПОЗА МІСЦЕМ РОЗТАШУВАННЯ МИТНИХ ОРГАНІВ АБО ПОЗА РОБОЧИМ ЧАСОМ, УСТАНОВЛЕНИМ ДЛЯ МИТНИХ ОРГАНІВ

Назва

операції

За одну годину роботи

(незалежно від кількості посадових осіб митного органу, залучених до виконання митних формальностей), свро

Виконання митних формальностей митними органами

поза місцем розташування митних органів:

у робочий час20
у надурочний, нічний час і вихідні дні40
у святкові та неробочі дні50
Виконання митних формальностей митними органами у місцях 
розташування митних органів поза робочим часом, установленим 
для митних органів: 
у надурочний, нічний час і вихідні дні40
у святкові та неробочі дні50

Плата справляється у гривнях за офіційним курсом валюти, визначеним відповідно до ст. 31 Митного кодексу, а саме: офіційним курсом валюти України до іноземної валюти, встановленим Нацбанком України, що діє на 00.00 год дня подання митної декларації, або дня здійснення митних формальностей, якщо вони здійснюються без подання митної декларації.

За рішенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, митне оформлення підакцизних товарів, природного газу, товарів, які відповідно до законодавства підлягають клеймуванню державним пробірним клеймом, а також лікарських засобів може здійснюватися у спеціально визначених для цього контролюючих органах. Так, наказом № 448 затверджено перелік товарів, митне оформлення яких здійснюється Енергетичною митницею ДФС України.

Товари, що переміщуються через митний кордон України, декларуються митниці ДФС, яка здійснює митне оформлення цих товарів.

Транспортні засоби, що використовуються для переміщення товарів, декларуються одночасно з цими товарами, крім випадків, передбачених частиною третьою ст. 262 Митного кодексу, якою встановлено, що морські, річкові та повітряні судна декларуються контролюючому органу в порту чи аеропорту прибуття на митну територію України або в порту чи аеропорту відправлення з митної території України.

ПОЧАТОК МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

Митне оформлення розпочинається з моменту подання митниці ДФС декларантом або уповноваженою ним особою митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та документів, необхідних для митного оформлення, а в разі електронного декларування — з моменту отримання митницею ДФС від декларанта або уповноваженої ним особи електронної митної декларації або електронного документа, який відповідно до законодавства замінює митну декларацію.

Документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України при здійсненні зовнішньоекономічних операцій, подаються до митниці ДФС:

 • українською мовою;
 • офіційною мовою митних союзів, членом яких є Україна;
 • іншою іноземною мовою міжнародного спілкування.

Здійснення перекладу українською мовою документів, складених іншою мовою, ніж офіційна мова митних союзів, членом яких є Україна, або іншою іноземною мовою міжнародного спілкування, вимагається тільки у разі, якщо дані, які містять­ся в них, є необхідними для перевірки або підтвердження відомостей, зазначених у митній декларації. В такому разі декларант має забезпечити переклад цих документів українською мовою за власний рахунок.

Засвідчення митницею ДФС прийняття товарів, транспортних засобів комерційного призначення та документів на них до митного оформлення здійснюється шляхом проставляння відбитків відповідних митних забезпечень (у тому числі за допомогою інформаційних технологій), інших відміток на митній декларації або документі, який відповідно до законодавства її замінює, а також на товаросупровідних та товарно-транспортних документах у разі їх подання на паперовому носії (ст. 248 Митного кодексу).

ДЕКЛАРАНТИ ТА МИТНІ БРОКЕРИ

Відповідно до п. 8 ст. 4 Митного кодексу декларант — особа, яка самостійно здійснює декларування або від імені якої здійснюється декларування.

Згідно з частиною першою ст. 265 цього Кодексу декларантами мають право виступати:

 • при переміщенні товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України або при зміні митного режиму щодо товарів на підставі зовнішньоекономічного договору, укладеного резидентом, — резидент, яким або від імені якого укладено цей договір;
 • в інших випадках — особа, яка відповідно до законодавства України має право вчиняти щодо товарів, транспортних засобів комерційного призначення юридично значущі дії від свого імені.

Положеннями частин третьої та п’ятої ст. 265 Митного кодексу встановлено, що підприємства можуть бути декларантами за умови перебування їх на обліку в контролюючих органах.

Декларант може здійснювати декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення самостійно або упов­новажувати інших осіб на здійснення декларування від свого імені.

Обов’язки, права та відповідальність декларанта та уповноваженої ним особи визначено у ст. 266 Митного кодексу, частиною четвертою та п’ятою якої, зокрема, передбачено, що:

 • у разі самостійного декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення декларантом передбачену зазначеним Кодексом відповідальність за вчинення порушення митних правил у повному обсязі несе декларант;
 • особа, уповноважена на декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення від імені декларанта, має такі самі обов’язки, права і несе таку саму відповідальність, що й декларант.

Митний брокер — це підприємство, що надає послуги з декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення, які переміщуються через митний кордон України.

Взаємовідносини митного брокера з особою, яку він представляє, визначаються відповідним договором (ст. 417 Митного кодексу).

Статтею 418 цього Кодексу передбачено, що агент з митного оформлення — це фізична особа — резидент, яка перебуває у трудових відносинах з митним брокером і безпосередньо виконує в інтересах особи, яку представляє митний брокер, дії, пов’язані з пред’явленням митниці ДФС товарів, транспортних засобів комерційного призначення, а також документів, потрібних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення.

Агент з митного оформлення має право виконувати свої функції з пред’явлення митниці ДФС товарів, транспортній засобів комерційного призначення, а також документів, потрібних для їх митного контролю та митного оформлення, у будь-якій митниці ДФС.

При цьому інформація, отримана митним брокером та його працівниками — агентами з митного оформлення від особи, яку представляє митний брокер, у процесі виконання митних формальностей може використовуватися виключно для цілей виконання цих формальностей.

За розголошення інформації, що становить комерційну таємницю або є конфіденційною, митний брокер та його працівники — агенти з митного оформлення несуть відповідальність відповідно до закону (ст. 419 Митного кодексу).

Порядок обліку осіб, які здійснюють операції з товарами, затверджено наказом № 552.

 ПРИСУТНІСТЬ ДЕКЛАРАНТІВ АБО УПОВНОВАЖЕНИХ НИМИ ОСІБ ПІД ЧАС

МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

Згідно зі ст. 249 Митного кодексу декларанти або уповноважені ними особи можуть бути присутніми під час митного оформлення товарів, які пред’являються ними для такого оформлення.

У разі застосування заходів, передбачених статтями 338 і 339 цього Кодексу (зокрема, проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів), а також на вимогу митниці ДФС, присутність декларантів або уповноважених ними осіб під час митного оформлення є обов’язковою.

 ОБРАННЯ МИТНОГО РЕЖИМУ

Згідно зі ст. 4 Митного кодексу митний режим — комплекс взаємопов’язаних правових норм, що відповідно до заявленої мети переміщення товарів через митний кордон України визначають митну процедуру щодо цих товарів, їх правовий статус, умови оподаткування і обумовлюють їх використання після митного оформлення; митна процедура — зумовлена метою переміщення товарів через митний кордон України сукупність митних формальностей та порядок їх виконання.

Статтею 71 цього Кодексу визначено, що декларант має право обрати митний режим, у який він бажає помістити товари, з дотриманням умов такого режиму та у порядку, що визначені цим Кодексом.

Поміщення товарів у митний режим здійснюється шляхом їх декларування та виконання митних формальностей, передбачених зазначеним Кодексом.

 ДЕКЛАРУВАННЯ ТОВАРІВ

Частиною першою ст. 257 Митного кодексу передбачено, що декларування здійснюється шляхом заявлення за встановленою формою (письмовою, усною, шляхом вчинення дій) точних відомостей про товари, мету їх переміщення через митний кордон України, а також відомостей, необхідних для здійснення їх митного контролю та митного оформлення. При застосуванні письмової форми декларування можуть використовуватися як електронні документи, так і документи на паперовому носії.

Умови та порядок декларування, перелік відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, визначаються Митним кодексом. Положення про митні декларації та форми цих декларацій затверджуються Кабінетом Міністрів України, а порядок заповнення таких декларацій та інших документів, що застосовуються під час митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення — центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (частина шоста ст. 257 Митного кодексу).

Так, положення про митні декларації затверджено постановою № 450, порядок заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа — наказом № 651, а порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа — наказом № 631.

Строки декларування встановлено у положеннях ст. 263 Митного кодексу. Цією статтею, зокрема, передбачено, що митна декларація подається митниці ДФС, яка здійснює митне оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення, протягом 10 робочих днів з дати доставлення цих товарів, транспортних засобів до зазначеного органу.

Якщо у прийнятті митної декларації або в митному оформленні товарів відмовлено, у тому числі у зв’язку з прийняттям митницею ДФС рішення про коригування митної вартості товарів, нова митна декларація подається митниці ДФС, яка здійснює митне оформлення товарів, не пізніше 10 робочих днів з дати такої відмови, якщо товари протягом зазначеного часу не розміщено на складі тимчасового зберігання чи на складі митниці ДФС.

Декларування товарів, транспортних засобів комерційного призначення може здійснюватися до прибуття їх на митну територію України або до митниці призначення згідно з порядком та умовами, визначеними ст. 259 Митного кодексу.

Положеннями цієї статті, зокрема, визначено таке.

Попередня митна декларація (інший документ, що може використовуватися замість митної декларації відповідно до ст. 94 цього Кодексу) подається до ввезення в Україну товарів, транспортних засобів комерційного призначення (у тому числі з метою транзиту) або після їх ввезення, якщо ці товари, транспортні засоби перебувають на території пункту пропуску через державний кордон України.

Попередня митна декларація подається декларантом або уповноваженою ним особою митниці ДФС, в зоні діяльності якої товари, транспортні засоби комерційного призначення пред’являтимуться для митного оформлення, з метою проведення аналізу ризиків та прискорення виконання митних формальностей.

Попередня митна декларація повинна містити відомості, достатні для:

 • ввезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на митну територію» України та забезпечення доставки їх до митниці призначення; або
 • випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму за попередньою митною декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію, після пропуску цих товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України та без пред’явлення їх митниці ДФС, якою оформлено таку попередню митну декларацію; або
 • випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення згідно із заявленим митним режимом за попередньою митною декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію, після пред’явлення їх митниці ДФС, якою оформлено таку попередню митну декларацію.

Рішення про випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму без пред’явлення митниці ДФС за попередньою митною декларацією, яка містить всю необхідну для цього інформацію, приймається митницею ДФС, якою оформлено таку попередню митну декларацію, на основі результатів аналізу ризиків у строк не більше чотирьох робочих годин з моменту пропуску цих товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України.

При ввезенні на митну територію України підакцизних товарів подання попередньої митної декларації, доставка та пред’явлення цих товарів митниці ДФС, якою оформлено таку попередню митну декларацію, є обов’язковими.

Попередня митна декларація приймається митницею ДФС, якщо при її перевірці встановлено, що вона містить необхідні відомості щодо товару і до неї додано необхідні документи або їх копії, у тому випуску товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму за числі у вигляді електронного документа. Якщо на момент подання попередньої митної декларації оригінали документів відсутні, то дозволяється подання їх копій. Факт прийняття декларації засвідчується посадовою особою митниці ДФС, яка її прийняла, шляхом проставлення на ній відбитка відповідного митного забезпечення та інших відміток (номера декларації, дати і часу її прийняття тощо), у тому числі з використанням інформаційних технологій.

Відмова митниці ДФС в прийнятті попередньої митної декларації повинна бути мотивованою, а про причини відмови декларанта має бути повідомлено письмово.

Ввезення товару на територію України за попередньою митною декларацією дозволяється протягом 30 днів з дати її оформлення митницею ДФС.

Якщо попередня митна декларація містить лише відомості, достатні для ввезення товарів, транспортних засобів комерційного призначення на митну територію України та забезпечення їх доставки до митниці призначення, або після оформлення попередньої митної декларації змінюються заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, для випуску товарів декларантом або уповноваженою ним особою подається додаткова декларація.

Попередня митна декларація, за якою митницею ДФС здійснено випуск товарів, транспортних засобів комерційного призначення відповідно до заявленого митного режиму без пред’явлення їх цій митниці ДФС згідно з частиною п’ятою ст. 259 Митного кодексу, або попередня митна декларація разом з додатковою декларацією, поданою відповідно до частини тринадцятої цієї статті, становлять митну декларацію, заповнену в звичайному порядку.

Відповідно до частини другої ст. 264 цього Кодексу митна декларація та інші документи подаються митниці ДФС в електронному вигляді з дотриманням вимог цього Кодексу або на паперових носіях. Митна декларація на паперовому носії супроводжується її електронною копією. Разом з митною декларацією до митниці ДФС подаються рахунок або інший документ, що визначає вартість товару, та у випадках, встановлених цим Кодексом, — декларація митної вартості. Відомості про документи, визначені частиною третьою ст. 335 Митного кодексу, зазначаються декларантом або уповноваженою ним особою в установленому порядку в митній декларації. На вимогу митниці ДФС декларант або уповноважена ним особа зобов’язані надати оригінали таких документів або засвідчені в установленому порядку їх копії, якщо законодавством не передбачено подання оригіналів.

Подання документів та відомостей, необхідних для митного контролю залежно від виду транспорту, яким здійснюється перевезення товарів, врегульовано, зокрема, частиною першою ст. 335 Митного кодексу.

Документи, які підтверджують країну походження товарів, та документи, що подаються декларантом для підтвердження заявленої митної вартості, зазначено у статтях 43 та 53 цього Кодексу відповідно.

 ВІДМОВА У МИТНОМУ ОФОРМЛЕННІ

Відповідно до положень ст. 256 Митного кодексу відмова у митному оформленні — це письмове вмотивоване рішення контролюючого органу про неможливість здійснення митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення через невиконання декларантом або уповноваженою ним особою умов, визначених зазначеним Кодексом.

У рішенні про відмову у митному оформленні повинні бути зазначені причини відмови та наведені вичерпні роз’яснення вимог, виконання яких забезпечує можливість митного оформлення товарів, транспортних засобів комерційного призначення. Зазначене рішення повинно також містити інформацію про порядок його оскарження.

Рішення про відмову у митному оформленні приймається в межах строку, відведеного ст. 255 Митного кодексу для завершення митного оформлення. Неприйняття такого рішення протягом зазначеного строку є бездіяльністю, яка може бути оскаржена в порядку, встановленому главою 4 цього Кодексу.

 ЗАВЕРШЕННЯ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

Частинами першою — третьою ст. 255 Митного кодексу, зокрема, визначено, що митне оформлення завершується протягом чотирьох робочих годин з моменту пред’явлення митниці ДФС товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що підлягають митному оформленню (якщо згідно з цим Кодексом товари, транспортні засоби комерційного призначення підлягають пред’явленню), подання митної декларації або документа, який відповідно до законодавства її замінює, та всіх необхідних документів і відомостей, передбачених статтями 257 і 335 Кодексу.

Зазначений строк може бути перевищений на час виконання відповідних формальностей виключно у разі:

виконання митних формальностей поза місцем розташування контролюючого органувідповідно до ст. 247 Митного кодексу
підтвердженого письмово бажання декларанта або уповноваженої ним особи подати додаткові документи чи відомості про зовнішньоекономічну операцію або характеристики товарувідповідно до Митного кодексу
проведення досліджень (аналізу, експертизи) проб і зразків товарівякщо товари не випускаються — відповідно до частини 21 ст. 356 Митного кодексу
виявлення порушень митних правилякщо товари не випускаються — згідно з частиною п’ятою ст. 255 Митного кодексу
зупинення митного оформленнявідповідно до Закону № 2735
подання додаткових документівзгідно з частиною третьою ст. 53 Митного кодексу в межах передбаченого нею строку, перебіг якого припиняється з моменту отримання митницею (митним постом) таких документів чи письмової відмови декларанта або уповноваженої ним особи у їх наданні
призупинення митного оформленнявідповідно до статей 399 і 400 Митного кодексу

У разі якщо товар декларується з використанням попередньої або періодичної митних декларацій, митне оформлення за цими деклараціями завершується у строк, що не перевищує чотирьох робочих годин з моменту їх подання.

Митне оформлення вважається завершеним після виконання всіх митних формальностей, визначених Митним кодексом відповідно до заявленого митного режиму, що засвідчується митницею ДФС шляхом проставлення відповідних митних забезпечень (у тому числі за допомогою інформаційних технологій), інших відміток на митній декларації або документі, який відповідно до законодавства її замінює, а також на товаросупровідних та товарно-транспортних документах, якщо їх подано на паперовому носії.

Добавить комментарий