Новомосковська об’єднана ДПІ інформує

Новомосковська об’єднана ДПІ інформує про  ремонт побутової техніки: особливості обліку. Відповідно до ст. 678 Цивільного кодексу в разі передачі покупцеві товару неналежної якості він має право вимагати від продавця або пропорційного зменшення ціни, або безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк, або відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

Суб’єкти господарювання, які надають послуги з ремонту побутової техніки, повинні дотримуватися вимог, встановлених Правилами № 313.

Зокрема, цими Правилами передбачено, що:

 • послуги надаються замовникам згідно з угодами, документальним підтвердженням укладення яких є такі документи: договір, розрахунковий документ встановленої форми (п. 9 зазначених Правил);
 • виконавець має право на відмову в прийманні замовлень на побутові послуги, якщо він не може забезпечити належне їх виконання (п. 10 Правил);
 • термін виконання замовлення встановлюється за погодженням сторін (п. 12 Правил);
 • розрахунковим документом, що засвідчує факт надання послуги, може бути касовий чек, якщо виконавець послуг використовує РРО (розрахункова квитанція у разі виходу РРО з ладу або тимчасового відключення електроенергії), або квитанція, якщо РРО не застосовується (п. 13 Правил);
 • порядок оплати вартості послуг визначається виконавцем за погодженняміз замовником. Може передбачатися повний розрахунок під час оформлення замовлення або часткова оплата з остаточним розрахунком під час отримання замовлення. В останньому випадку після кожної завершеної і сплаченої операції з надання послуги замовнику видається розрахунковий документ (п. 15 Правил);
 • підставою для одержання замовлення (послуги) є пред’явлений касовий (товарний) чек, договір, квитанція чи квиток (п. 21 Правил);
 • документами, що надають право замовникові на вимогу усунення недоліків у гарантійний термін, є касовий (товарний) чек, договір, квитанція або гарантійний талон (п. 24 Правил).

ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ

Для оформлення замовлень і розрахунків із замовниками суб’єкти господарювання у сфері побутового обслуговування застосовують документи суворої звітності згідно з Інструкцією № 8. Щодо загальних вимог до змісту таких документів, то п. 2.3 цієї Інструкції визначено обов’язкові реквізити замовлень:

 • найменування господарюючого суб’єкта, його ідентифікаційний код, адреса, телефон;
 • дата приймання та термін виконання замовлення;
 • дані замовника (прізвище, адреса, телефон);
 • найменування замовлення, його опис, характеристика робіт;
 • вартість замовлення згідно з кошторисом або розрахунок вартості;
 • інші відомості, передбачені формою документа.

Вартість замовлення засвідчується підписом замовника, а сума отриманих коштів — підписом представника господарюючого суб’єкта.

Пунктом 2.4 зазначеної Інструкції також передбачено, що під час видачі замовлення виконавець проводить остаточний розрахунок із замовником, проставляє фактичну дату видачі замовлення і заповнює гарантійний талон до квитанції. Гарантійний талон з печаткою або штампом господарюючого суб’єкта передається замовнику.

Для оформлення надання послуг з ремонту побутових машин та приладів, радіоелектронної апаратури, транспортних засобів, меблів, взуття передбачено форму № ПО-Р1. Вона складається у трьох примірниках — замовлення, квитанція та копія квитанції. До цієї форми вносяться дані про використані комплектуючі вироби, запасні частини, матеріали (замовника або виконавця) та їх вартість, а у разі коли ремонт виконується не за місцем проживання замовника — зазначаються ознаки виробу та його оціночна вартість (пп. 2.5.5 Інструкції № 8).

Особливості приймання виконавцем замовлень з надання послуг з ремонту побутових машин і приладів викладено в Інструкції № 20, якою передбачено, що:

 • замовлення на ремонт побутової техніки оформляється договором. У даному випадку квитанція форми № ПО-Р1 (перший примірник — замовлення) виконує функцію договору. У цьому документі при прийманні виробу побутової техніки в ремонт зазначаються ознаки виробу (його комплектність, колір, заводський номер тощо), оціночна вартість, що засвідчується підписом замовника (п. 2.1 цієї Інструкції);
 • при прийманні замовлення у присутності замовника визначаються несправності, а також агрегати, запасні частини, матеріали, що комплектують вироби, необхідні для усунення цих несправностей. Це також узгоджується із замовником для уникнення у подальшому непорозумінь при визначенні вартості робіт і остаточному розрахунку (п. 2.2 Інструкції № 20);
 • вартість прийнятих у ремонт виробів (тобто оціночна вартість, про яку йшлося вище) встановлюється за узгодженням із замовником або згідно з підтвердними документами з урахуванням терміну експлуатації (замовник надав касовий чек і технічний паспорт — в цьому випадку є інформація про вартість придбаного виробу і термін його експлуатації). Така вартість зазначається у квитанції (п. 2.3 Інструкції);
 • для виконання ремонту може бути використано запасні частини і комплектуючі вироби, надані замовником (п, 2.4 Інструкції № 20);
 • порядок розрахунків у готівковій або безготівковій формі визначається виконавцем за узгодженням із замовником. Це може бути попередня оплата або оплата при видачі замовлення, часткова оплата з подальшим розрахунком при видачі замовлення (п. 2.6 Інструкції);
 • при розрахунках у разі використання РРО замовникові видається касовий чек і копія квитанції (п. 2.7 Інструкції № 20), при розрахунках без використання РРО видається лише квитанція за формою № ПО-Р1 (п. 2.8 Інструкції).

У разі якщо вироби побутової техніки, прийняті в ремонт, пошкоджено з вини виконавця при зберіганні або виконанні ремонту, він зобов’язаний протягом місяця відшкодувати замовникові заподіяні збитки згідно з п. 9 ст. 15 Закону № 1023 та п. 25 Правил № 313.

ГАРАНТІЙНИЙ РЕМОНТ

Гарантійні зобов’язання для фізичних осіб — кінцевих споживачів викладено у Законі № 1023. Кінцевий споживач має право пред’явити продавцю (виробнику, виконавцю) відповідну вимогу щодо продукції, на яку гарантійний строк або строк придатності не встановлено, якщо недоліки було виявлено протягом двох років, а щодо об’єкта будівництва — не пізніше 10 років від дня їх передачі споживачеві (п. 5 ст. 7 зазначеного Закону). Відповідно до п. 2 цієї статті гарантійний строк зазначається на етикетці, в паспорті продукції чи будь-якому іншому документі, що додається до продукції. Вимоги споживача щодо пропорційного зменшення ціни, безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк або відшкодування коштів, витрачених на усунення таких недоліків, пред’являються за вибором споживача, або продавцеві за місцем придбання товару, або виробнику (згідно з п. 1 ст. 8 Закону № 1023). Слід зазначити, що вимоги споживача розглядаються після пред’явлення ним розрахункового документа, технічного паспорта чи іншого аналогічного документа з позначкою про наявність гарантійних зобов’язань і дати продажу (п. 11 ст. 8 цього Закону).

Відносини між споживачами, які придбавають технічно складні побутові товари для власних побутових потреб, та їх виробниками, продавцями і виконавцями робіт з гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни товарів визначено Порядком № 506. До таких товарів, зокрема, належать;

 • апаратура радіоелектронна побутова;
 • машини та прилади електропобутові;
 • машини та прилади для механізації робіт у побуті;
 • побутові електронні прилади, у тому числі обчислювальна техніка;
 • інші товари, повний перелік яких наведено в додатку 1 до вищезазначеного Порядку.

Відповідно до п. 4 цього Порядку в технічному паспорті або іншому документі, що додається до товару, зазначається гарантійний термін експлуатації, протягом якого виробник гарантує використання товару, в тому числі комплектуючих виробів та складових частин, за призначенням за умови дотримання споживачами правил користування і протягом якого виробник (продавець, виконавець) виконує гарантійні зобов’язання.

Гарантійне обслуговування полягає в тому, що виробник (продавець, виконавець) протягом гарантійного терміну зобов’язується організувати, якщо це передбачено експлуатаційним документом, роботи зі спеціальної установки (підключення) товару чи його введення в експлуатацію і технічного обслуговування. Роботи з гарантійного ремонту (обслуговування) виконуються для споживача безоплатно. Виробник (продавець, виконавець) забезпечує нормальне використання товару, в тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного терміну (п. З Порядку № 506).

Згідно з п. 10 цього Порядку гарантійні зобов’язання зазначаються виробником (продавцем) у гарантійному талоні за формами № 1-гарант і № 2-гарант (додатки 2 і 3 до цього Порядку) або в іншому експлуатаційному документі у розділі «Гарантійні зобов’язання виробника». Також до експлуатаційних документів додаються відривні талони на технічне обслуговування (за потреби) і гарантійний ремонт за формами № 3-гарант і № 4-гарант (додатки 4 і 5 до Порядку). У разі коли експлуатаційними документами передбачено проведення робіт із введення товару в експлуатацію, виробником (продавцем) додається відривний талон за формою № 5-гарант (додаток 6 до Порядку).

Відповідно до п. 13 Порядку № 506 у разі виникнення потреби у визначенні причини втрати якості товару, гарантійний термін якого не вичерпався, продавець повинен у триденний термін з дня одержання письмової заяви від споживача передати такий товар на експертизу. При цьому споживачу видається акт приймання товару на експертизу за формою № 6-гарант (додаток 7 до цього Порядку). Експертиза проводиться за рахунок продавця. Якщо в результаті експертизи буде доведено, що недоліки виникли після передачі товару споживачу внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання чи транспортування, дій третіх осіб, вимоги споживача не підлягають задоволенню, а споживач зобов’язаний відшкодувати продавцю (підприємству, яке виконує його функції) витрати на проведення експертизи. Споживач, продавець (виконавець) має право оскаржити висновки експертизи в судовому порядку.                                                                                                           

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

При веденні бухгалтерського обліку на підприємствах з ремонту побутової техніки слід керуватися загальними нормативними документами, зокрема Інструкцією № 291, ПБО 11, а також Методрекомендаціями № 157.

Так, згідно з п. 3.5 цих Методрекомєндацій та п. З ПБО 11 для проведення гарантійного ремонту і гарантійного обслуговування на підприємстві передбачено створення резервного фонду. Розмір такого фонду визначається підприємством самостійно та фіксується в наказі про облікову політику. Суми створеного фонду забезпечення гарантійного ремонту визнаються витратами на збут і належать до витрат періоду, в якому резервний фонд створено. У разі коли резервний фонд відсутній, усі фактичні витрати на гарантійний ремонт (за винятком коштів, що відшкодовуються за рахунок винної особи) включаються до витрат на збут.

Інколи замовники для виконання ремонту надають власні агрегати та запчастини. У такому разі вартість таких активів обліковується на забалансовому субрахунку 022 «Матеріали, прийняті для переробки».

Однією з особливостей обліку при відображенні операцій під час виконання гарантійних зобов’язань є створення підприємствами — постачальниками товарів резерву (забезпечення) для відшкодування наступних (майбутніх) операцій­них витрат на виконання гарантійних зобов’язань (п. 13 ПБО 11). Для обліку такого резерву Інструкцією № 291 передбачено субрахунок 473 «Забезпечення гарантійних зобов’язань», на якому ведеться облік руху та залишків коштів, зарезервованих для забезпечення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції, ремонтів предметів прокату тощо.

За Кт субрахунку 473 відображаються суми нарахованих резервів у кореспонденції з рахунками відповідних видів витрат. за Дт — використання цього резерву на гарантійне обслуговування в кореспонденції з рахунками обліку запасів і розрахунків.

Слід зазначити, що виконання гарантійних зобов’язань буває інколи пов’язано із заміною раніше реалізованих товарів. Для цього в бухгалтерському обліку необхідно відобразити повернення таких товарів. Інструкцією № 291 для таких цілей передбачено субрахунок 704 «Вирахування з доходу». У даному випадку в бухгалтерському обліку постачальника за Дт субрахунку 704 відображається вартість повернених покупцем продукції і товарів, а за Кт — списання дебетового обороту на рахунок 79 «Фінансові результати».

Витрати з гарантійного ремонту списуються за рахунок резерву.

Добавить комментарий