Новомосковська об’єднана ДПІ повідомляє

Фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб’єктів господарської діяльності та суб’єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включає: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та примітки до звітів.

Форми фінансової звітності підприємств (крім банків) і порядок їх заповнення встановлюються центральним органом виконавчої влади.

Так, зокрема, форми фінансової звітності юридичних осіб, що подають таку звітність на загальних підставах. Затверджені НПБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» і включають: Баланс (Звіт про фінансовий стан), Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Звіт про власний капітал (форма № 1 — форма № 4).

НПБО 1 передбачено також Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) форма № 3-н, проте зазначений звіт на практиці бухгалтерами застосовується досить рідко у зв’язку зі складністю його формування.

Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції зобов’язані складати та подавати консолідовану фінансову звітність. Консолідовані форми фінансової звітності затверджені НПБО 1 і включають: Консолідований баланс (Звіт про фінансовий стан), Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом, форма № 3-кн), Консолідований звіт про власний капітал (форма № 1к — форма № 4к).

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО СКЛАДАННЯ

Фінансова звітність складається на основі даних бухгалтерського обліку. Звітність підписують керівник та головний бухгалтер.

Підприємства складають фінансову звітність у тисячах гривень без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками). Зазначене передбачено формами фінансової звітності, затвердженими НПБО 1.

У фінансовій звітності обов’язково наводиться інформація, розкриття якої вимагають НПБО або МСФЗ та/або інші нормативно-правові акти Мінфіну України з питань бухобліку.

Слід звернути увагу, що у червні 2016 р. у ст. 14 Закону про бухоблік було внесено доповнення, відповідно до яких державні і комунальні унітарні підприємства, господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 % акцій (часток) належать державі чи територіальній громаді, а також господарські товариства, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарським товариствам, частка держави чи територіальної громади в яких становить 100 %, зобов’язані оприлюднювати інформацію про свою діяльність (квартальну, річну фінансову звітність, у тому числі консолідовану, за останні три роки) шляхом розміщення її на власній веб-сторінці (веб-сайті) або на офіційному веб-сайті відповідного суб’єкта управління об’єктами державної або комунальної власності. Доступ до таких веб-сторінок та веб-сайтів є цілодобовим і безоплатним.

Річна фінансова звітність (у тому числі консолідована) зазначених суб’єктів господарювання оприлюднюється до 30 квітня року, що настає за звітним періодом. Якщо річна фінансова звітність (у тому числі консолідована) зазначених суб’єктів господарювання підлягає обов’язковому аудиту, аудиторський висновок публікується разом із звітністю.

 СКЛАД ЗВІТНОСТІ

Як уже зазначалось вище, повний пакет фінансової звітності включає Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та примітки до звітів.

Баланс

Баланс відображає суму активів, зобов’язань та власного капіталу підприємства, які сформувалися в результаті безперервної діяльності підприємства з дати його створення на дату складання фінансової звітності.

Активи — ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигід у майбутньому.

Зобов’язання — заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Власний капітал — частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.

У випадках, передбачених нормативно-правовими актами, складається окремий баланс. Для складання такого балансу дані первинних документів про господарські операції філій, представництв, відділень та інших відокремлених підрозділів, виділених підприємством на окремий баланс, а також про господарські операції, які відповідно до законодавства підлягають відображенню в окремому балансі, заносяться до окремих (відкритих для цього відокремленого підрозділу або для відображення господарських операцій з певної діяльності підприємства) регістрів бухгалтерського обліку. За даними окремих регістрів бухгалтерського обліку складаються окремий баланс і відповідні форми фінансової звітності щодо зазначених господарських операцій. Показники окремого балансу і відповідних форм фінансової звітності включаються до балансу і відповідних форм фінансової звітності підприємства. Особливості складання окремого балансу спільної діяльності визначаються НПБО або МСФЗ. При складанні балансу та відповідних форм фінансової звітності підприємств з урахуванням показників окремого балансу та відповідних форм окремої фінансової звітності інформація про внутрішньогосподарські розрахунки (взаємні зобов’язання у рівній сумі) не наводиться.

Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду. Тому в Балансі за 2016 р. відображаються залишки за рахунками бухгалтерського обліку станом на 31.12.2016 р.

Баланс складається із двох розділів: Активи і Пасиви. Розглянемо склад цих розділів.

Необоротні активи — це активи, що не є оборотними. Тобто це активи, строк використання або реалізації яких більше операційного циклу або 12 місяців з дати балансу. До таких активів, зокрема, відносяться: основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, довгострокові фінансові інвестиції, капітальні інвестиції (незавершені), довгострокові біологічні активи, відстрочені податкові активи, довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи.

Оборотні активи — гроші та їх еквіваленти, не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом 12 місяців з дати балансу. До таких активів, зокрема, відносяться: запаси, грошові кошти, короткострокові векселі одержані, поточні фінансові інвестиції, поточна дебіторська заборгованість, резерв сумнівних боргів, витрати майбутніх періодів.

Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності на дату балансу за найменшою з двох причин — балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації.

Власний капітал — частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань. У зазначеному розділі Балансу на дату складання фінансової звітності узагальнюється інформація про стан коштів різновидностей власного капіталу — статутного, пайового, у дооцінках, додаткового, резервного, вилученого, неоплаченого, а також нерозподілених прибутків (непокритих збитків), цільових надходжень, забезпечень майбутніх витрат і платежів, страхових резервів.

Зобов’язання поділяються на довгострокові і поточні. НПБО 1 дає таке формулювання зобов’язань: «Зобов’язання — заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди».

Довгострокові зобов’язання — всі зобов’язання, які не є поточними зобов’язаннями. До довгострокових зобов’язань належать: довгострокові кредити банків, довгострокові векселі видані, довгострокові зобов’язання за облігаціями, довгострокові зобов’язання з оренди, інші довгострокові зобов’язання, відстрочені податкові зобов’язання, довгострокові забезпечення.

Поточні зобов’язання — зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом 12 місяців починаючи з дати балансу. Поточні зобов’язання включають: короткострокові кредити банків; поточну кредиторську заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями за товари, роботи, послуги, за розрахунками з бюджетом, у тому числі з податку на прибуток, за розрахунками зі страхування, за розрахунками з оплати праці, за розрахунками з учасниками, за розрахунками з внутрішніх розрахунків; короткострокові векселі видані; поточні забезпечення; інші поточні зобов’язання.

У підрозділі «Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття» відображаються зобов’язання, що визначаються відповідно до ПБО 27.

Розглянемо питання щодо практичного заповнення Балансу з використанням відповідних рахунків бухгалтерського обліку, затверджених Інструкцією № 291. Нагадуємо, що в Балансі відображаються залишки на відповідних бухгалтерських рахунках, що утворилися у суб’єкта господарювання на відповідну звітну дату.                                                                                                                                                     

Звіт про фінансові результати

У Звіті про фінансові результати розкривається інформація про доходи, витрати, прибутки і збитки, інший сукупний дохід та сукупний дохід підприємства за звітний період. Тобто на відміну від Звіту про фінансовий стан інформація у Звіті про фінансові результати надається за поточний рік (або інший звітний період: квартал, півріччя, дев’ять місяців фінансового року).

Фінансові результати

Частина «Фінансові результати» Звіту про фінансові результати відображає доходи, витрати, прибутки і збитки, що утворилися у суб’єкта господарювання протягом звітного календарного року.

У цій частині звіту, зокрема, відображаються: чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; адміністративні витрати; витрати на збут, інші операційні витрати; фінансові доходи і витрати; доходи і витрати від участі в капіталі; інші доходи і витрати; витрати (дохід) з податку на прибуток, прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування, чистий фінансовий результат: прибуток (збиток).

СУКУПНИЙ ДОХІД

У розділі «Сукупний дохід» Звіту про фінансові результати відображаються доходи і витрати, не включені до розділу «Фінансові результати» зазначеного Звіту. Це, зокрема, доходи і витрати підприємства, які були отримані протягом року внаслідок господарських операцій та інших подій і (через специфіку їх бухгалтерського обліку) не були відображені на бухгалтерських рахунках 7 та 9 класів. Це, зокрема, дооцінки (уцінки) основних засобів і нематеріальних активів, дооцінки (уцінки) фінансових інструментів, курсові різниці, що відображаються у складі власного капіталу, доходи від безоплатно отриманих основних засобів, відстрочені податкові зобов’язання, що визнаються в капіталі тощо.

Сукупний дохід підприємства за звітний період є алгебраїчною сумою чистого фінансового результату за звітний період (розділ І «Фінансові результати») та іншого сукупного доходу після оподаткування (розділ II «Сукупний дохід»).

ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

У розділі III Звіту про фінансові результати наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство у процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством. Собівартість реалізованих товарів, запасів у цьому розділі не наводиться.

РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Розділ IV Звіту про фінансові результати заповнюють акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, що перебувають у процесі випуску таких акцій.

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

Рух грошових коштів — надходження і вибуття грошей та їх еквівалентів.

Звіт про рух грошових коштів — звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

При складанні фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності підприємства можуть обрати спосіб складання Звіту про рух грошових коштів за прямим або непрямим методом із застосуванням відповідної форми звіту.

Підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та видатків, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми наводяться окремо у складі відповідних видів діяльності. Внутрішні зміни у складі грошових коштів до Звіту про рух грошових коштів не включаються. Негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди, бартерні операції, придбання активів шляхом емісії акцій тощо) не включаються до Звіту про рух грошових коштів.

ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ

У Звіті про рух грошових коштів, складеному за прямим методом, рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається за сумою надходжень від операційної діяльності та сумою витрачання на операційну діяльність грошових коштів за даними записів їх руху на рахунках бухгалтерського обліку.

ЗА НЕПРЯМИМ МЕТОДОМ

У Звіті про рух грошових коштів, складеному за непрямим методом, рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування.

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Власний капітал — частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань.

У Звіті про власний капітал розкривається інформація про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. У графах Звіту про власний капітал, призначених для наведення складових власного капіталу, зазначаються показники, наведені у розділі І «Власний капітал» пасиву Балансу. У консолідованому Звіті про власний капітал також наводиться інформація про зміни у власному капіталі в розрізі неконтрольованої частки.

Для забезпечення порівняльного аналізу інформації Звіту про власний капітал підприємства мають додавати до річного звіту Звіт про власний капітал за попередній рік.

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

Примітки до фінансової звітності — сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обгрунтованість статей фінансової звітності, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності.

Розкриття — надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності.

Суттєва інформація — інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку або міжнародними стандартами фінансової звітності та керівництвом підприємства.

Інформація, що підлягає розкриттю і не зазначена безпосередньо у фінансових звітах, наводиться у примітках до фінансової звітності.

Типову форму Приміток до фінансової звітності (форма № 5) затверджено наказом № 302. Зазначену форму Приміток застосовують як підприємства, що зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність згідно з чинним законодавством, так і підприємства, що не зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність.

Типова форма фінансової звітності № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» не застосовується банками, бюджетними установами, представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності, суб’єктами малого підприємництва, визнаними такими відповідно до законодавства, та підприємствами, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності.

Крім інформації, наведеної у формі № 5, НПБО 1 вимагає відображати в примітках до фінансової звітності окрему інформацію.

Підприємство має висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису:

 • принципів оцінки статей звітності;
 • методів обліку щодо окремих статей звітності.

У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім зареєстрованого капіталу).

Акціонерні товариства наводять у примітках до фінансової звітності інформацію про:

 1. Загальну суму активів, одержаних у ході передплати на акції, у такому розрізі:
 • сума грошей, внесених як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;
 • вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій;
 • загальна сума іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку;
 1. Акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:
 • кількість випущених акцій із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу;
 • номінальна вартість акції;
 • зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу;
 • права, привілеї та обмеження, пов’язані з акціями, у тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу;
 • акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам;
 • перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють;
 • кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі перевищують 5 %;
 • акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами, із зазначенням їх термінів і сум.
 1. Накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями;

4.Суму, включену (або не включену) до складу зобов’язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.

Усі інші підприємства наводять у примітках до фінансової звітності інформацію про:

 • розподіл часток зареєстрованого капіталу між власниками;
 • права, привілеї або обмеження щодо цих часток;
 • зміни у складі часток власників у зареєстрованому капіталі.

У примітках до фінансової звітності наводиться (розкривається) інформація про:

 • склад грошових коштів;
 • склад статей Звіту про рух грошових коштів «Інші надходження», «Інші платежі» та інших статей, які об’єднують декілька видів грошових потоків;
 • наявність значних сум грошей, які наявні у підприємства і які недоступні для використання групою, до якої належить підприємство.

У разі придбання або продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць протягом звітного періоду наводиться (розкривається) інформація про:

 • загальну їх вартість придбання або продажу;
 • частину їх загальної вартості, яка відповідно була сплачена або отримана грошима;
 • суму грошей у складі їх активів, що бу­ли придбані чи продані;
 • суму активів (крім грошей) і зобов’язань придбаного або проданого дочірнього підприємства та інших господарських одиниць у розрізі окремих статей.

Добавить комментарий